//////

Uzyskane w takich badaniach korelacje między postawą a działa­niem były na ogół niskie. M. Fishbein -twierdzi, że postawa może nie mieć związku z prostym działaniem, lecz może korelować wysoko z dzia- ianiem złożonym,. Pogląd ten znalazł weryfikację i potwierdzenie w wie­lu badaniach empirycznych. J. Gross, C.M. Niman (1975) wymieniają jeszcze inne pro­blemy związane z pomiarem zachowania; zwracają mianowicie uwagę na stosowanie przez badaczy kategorii wskaźnikowych zachowania o in­nym stopniu szczegółowości niż wskaźniki postaw, na trudności ze zna­lezieniem wskaźników zachowania porównywalnch ze wskaźnikami po­staw. Autorzy ci wskazali również na to, iż wiele błędnych wniosków odnośnie do relacji postawa — zachowanie wynika z korelowania skład­ników postaw z niewłaściwymi składnikami zachowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *