//////

Rozbieżność między wyobrażeniami i oczekiwaniami dotyczącymi pracy a spostrzeganą przez pracowników rzeczywistością nie pozostaje więc bez wpływu na ich postawy oraz zachowanie w pracy. Świadczyć o  tym mogą wyniki badań przeprowadzonych w końcu lat siedemdzie­siątych w grupie projektantów — pracowników jednego z biur kon­strukcyjnych Śląska (M. Sosinka-Pietras, 1979).W odczuciu badanych konstruktorów rzeczywisty obraz poszczegól­nych aspektów pracy „odstawał” od ich wyobrażeń, a więc od pożąda­nego obrazu pracy. Zachodziły jednak pewne różnice w spostrzeganiu rozbieżności między tym, jak jest, a tym, jak powinny — zdaniem pra­cowników — układać się stosunki w pracy między dwiema grupami pra­cowników: tymi, których zachowanie w pracy było zgodne z ich po­stawami wobec pracy, a tymi, których zachowanie okazało się niezgodne z postawami (mniej pozytywne od postaw).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *