//////

Miesięczne archiwum: Maj 2014

Jeżeli np. rodzice martwią się, że ich siedmiolatek wyraża niechęć i lęk przed szkołą,’ to ich obawy wynikają z przewidywanych trudności dziecka w szkole. Nauczyciel zauważający słabe postępy swego wychowanka w nauce, wyrażające się w źle odrobionych lub nie odrobionych zada­niach domowych, braku aktywności na lekcji, w złych odpowiedziach itp., najprościej wytłumaczy zachowanie ucznia jego negatywnym sto­sunkiem do nauki szkolnej. Jeśli kierownik zespołu pracowników zgła­sza w dyrekcji przychylne postawy swoich podwładnych wobec nowego planu produkcyjnego, to sugeruje tym samym, iż wykazują oni goto­wość do realizacji tego planu.

Przykładów podobnego — w kontekście przeszłego, obecnego lub przyszłego działania jednostki — posługiwania się terminem „postawa” można przytaczać wiele. Jest to więc termin powszechnie używany wów­czas, gdy szukamy przyczyn zachowań ludzkich czy szerzej — przyczyn różnic indywidualnych między ludźmi. Można jednak zastanawiać się nad tym, na ile użyteczne i celowe jest posługiwanie się — w życiu co­dziennym i w teoriach naukowych pojęciem „postawa”. I w mowie po­tocznej bowiem, i w języku naukowców funkcjonuje wiele innych ter­minów o dłuższej tradycji posługiwania się nimi, służących do wyjaś­niania i przewidywania zachowania ludzi.