//////

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2014

Do terminów tych należą takie psychologiczne pojęcia, jak np. „oso­bowość , „nawyki „motywacja”, „percepcja”. Czy zatem pojęcie „po­stawa” wnosi coś istóttfegó,’ czego nie ujmują tamte konstrukty psycho­logiczne, czy też jest przykładem „mnożenia bytów” w nauce? Nie wni- kając w tym momencie w subtelności definicyjne tych pojęć, zastanów­my się nad specyfiką każdego z nich i nad relacjami między owymi pojęciami a pojęciem „postawa”. Osobowość to system organizacji wewnętrznego, psychicznego funkcjo­nowania jednostki. Człowiek o określonej osobowości będzie zachowywał się podobnie (w pewnym zakresie działania) w odniesieniu do róż­nych obiektów świata zewnętrznego.

Na przykład człowiek o osobór wości lękliwej, nieśmiały i wycofujący się będzie zachowywał się w po­dobny w zasadzie sposób zarówno w sytuacjach rodzinnych, towarzy­skich, jak i w różnych sytuacjach zawodowych. Człowiek, który mówi, że nienawidzi wszystkich ludzi, bez względu na ich rasę, kolor, pocho­dzenie itp., określa — według N. Warrena iM. J a h o d y (1973) -i- swoją osobowość, a nie postawy. Osobowość charakteryzuje się więc pewną niezmiennością, wpływającą na stałość zachowania się jednostki wobec różnych obiektów, natomiast postawy są bardziej związane z kon­kretnym obiektem.