//////

Miesięczne archiwum: Luty 2014

Przykładów podobnego — w kontekście przeszłego, obecnego lub przyszłego działania jednostki — posługiwania się terminem „postawa” można przytaczać wiele. Jest to więc termin powszechnie używany wów­czas, gdy szukamy przyczyn zachowań ludzkich czy szerzej — przyczyn różnic indywidualnych między ludźmi. Można jednak zastanawiać się nad tym, na ile użyteczne i celowe jest posługiwanie się — w życiu co­dziennym i w teoriach naukowych pojęciem „postawa”. I w mowie po­tocznej bowiem, i w języku naukowców funkcjonuje wiele innych ter­minów o dłuższej tradycji posługiwania się nimi, służących do wyjaś­niania i przewidywania zachowania ludzi.

Do terminów tych należą takie psychologiczne pojęcia, jak np. „oso­bowość , „nawyki „motywacja”, „percepcja”. Czy zatem pojęcie „po­stawa” wnosi coś istóttfegó,’ czego nie ujmują tamte konstrukty psycho­logiczne, czy też jest przykładem „mnożenia bytów” w nauce? Nie wni- kając w tym momencie w subtelności definicyjne tych pojęć, zastanów­my się nad specyfiką każdego z nich i nad relacjami między owymi pojęciami a pojęciem „postawa”. Osobowość to system organizacji wewnętrznego, psychicznego funkcjo­nowania jednostki. Człowiek o określonej osobowości będzie zachowywał się podobnie (w pewnym zakresie działania) w odniesieniu do róż­nych obiektów świata zewnętrznego.