Monthly Archives: Luty 2014

PERCEPCJA DANEGO OBIEKTU

Percepcja danego obiektu jest — według J. Reykowskiego (1973) — pierwszym eta­pem kształtowania się postaw wobec tego obiektu, niezbędnym warun­kiem ich uformowania (szczegółowe rozważania na temat relacji między postawami a percepcją — ). Percepcja jest więc związana z genezą postaw,

OBRAZ DANEGO OBIEKTU

Obraz danego obiektu jest zjawiskiem statycznym, natomiast mówiąc o    postawie, mamy na myśli zmienną dynamiczną, ukierunkowującą i dy­namizującą nasze zachowanie. Wynika to z faktu, że postawy zawierają nie tylko oceny danego obiektu, lecz również tendencje do określonego zachowywania się wobec

PREZENTOWANA POSTAWA

Można nato­miast powiedzieć, że pracownik prezentuje określoną postawę wobec fizyczno-technicznych warunków pracy, uformowaną między innymi w wyniku spostrzegania narzędzi, urządzeń i materiałów do pracy. Wy­daje się więc, że termin „postawa” powinien być zarezerwowany na określanie stosunku jednostki wobec obiektów ważnych,