Monthly Archives: Grudzień 2013

SZUKANIE RÓŻNIC I ZWIĄZKÓW

W podobny sposób można szukać różnic i związków postaw z innymi zmiennymi psychologicznymi — i związki te oraz różnice znajdować. Postawy są bowiem zmiennymi charakteryzującymi się zarówno wysokim poziomem ogólności, jak i dużym stopniem szczegółowości. Ich ogólność wynika z faktu,

UNIWERSALIZM POSTAW

Możliwe, że —jak sądzą niektórzy psychologowie, np. K. O b u c h o w s k i (1973)tak duży uniwersalizm pojęcia „postawa” znacznie obniża lub wręcz eliminuje jego naukowe znaczenie. Niewątpliwie jednak znajomość takiej całości „świata psychicznego” jednostki, związanego

CZYM JEST POSTAWA ?

Z pojęciem postawy wiąże się wiele intuicyjnych i zdroworozsądko^ wych rozpoznań, które — choć nie pozbawione wartościowych elemen­tów — utrudniają jednoznaczne określenie treści i zakresu tego pojęcia. Trudności te stają się szczególnie wyraźne w psychologii, która dyspo­nując dużym repertuarem zmiennych