Monthly Archives: Listopad 2013

W LITERATURZE NAUK SPOŁECZNYCH

W literaturze nauk społecznych znaleźć można wiele przykładów de­finiowania terminu „postawa”. Niektóre z tych definicji w podobny spo­sób opisują ten konstrukt. Z kolei wiele innych terminem „postawa” określa zupełnie odmienne zjawiska. Na przykład w definicjach nawiązujących do tradycji behawiory- stycznych

ZGODNIE Z DEFINICJAMI

Tak więc, zgodnie z tymi definicjami, postawą człowieka wobec pewnego obiektu jest to, co — ogólnie biorąc — zamierza on robić lub robi w od­niesieniu do tego obiektu. Opis postaw pracownika zgodnie z duchem tych definicji zawierałby zatem takie sformułowania,

W INNYCH DEFINICJACH

W innych definicjach postaw kładzie się nacisk na stosunek emocjo- nalno-oceniający nosiciela postawy do jej obiektu. W definicjach tych ujmuje się postawę jako stopień pozytywnego lub negatywnego uczucia związanego z jakimś przedmiotem (L. Thurstone, 1929), jako trwałą dyspozycję, charakteryzującą się