//////

Miesięczne archiwum: Październik 2013

Tak więc według tych definicji postawa wyraża się w pewnych uczuciach i ocenach dotyczących danego obiektu. Tak rozu­mianą postawę pracownika charakteryzowałyby stwierdzenia: „Lubię swoją pracę”; „Boję się przełożonego”; „Negatywnie oceniam organiza­cję pracy w moim zakładzie”; „Jestem przywiązany do mojego zakładu pracy ; „Jest mi obojętne, czy moja brygada zajmie pierwsze, czy ostat­nie miejsce w rywalizacji” itp. Jeszcze irnne definicje wyróżniają się włączaniem w zakres postawy elementów poznawczych; np. S. E. A s c h (1952) traktuje postawę jako organizację doświadczeń z jakimś przedmiotem.

Według tych definicji postawa jest więc organizacją wiedzy o danym obiekcie. Wiedzę tę mogą stanowić konkretne informacje o przedmiocie postawy oraz określone przekonania dotyczące tego przedmiotu. Zgodnie z takim rozumieniem, postawę człowieka wobec pracy można by charakteryzować opisując np.’ jego wiedzę fachową, znajomość obowiązków zawodowych, zasób infor­macji o planach produkcyjnych, znajomość przepisów obowiązujących na jego stanowisku pracy, przekonania dotyczące sposobów realizacji zadań, sądy na temat decyzji przełożonego. Współcześnie wielu teoretyków opowiada się za tzw. strukturalną definicją postawy.