Monthly Archives: Wrzesień 2013

WYODRĘBNIENIE W POSTAWIE

Autorzy ci kładą nacisk na możliwość wyodrębnienia w postawie wielu aspektów czy wymiarów. Postawa jest strukturą zło­żoną, dla której istnienia ważne jest zarówno występowanie pewnych jej elementów składowych, jak i określone relacje między nimi. Pow­szechnie przyjmuje się istnienie trzech zasadniczych

KOMPONENT EMOCJONALNO- OCENIAJĄCY

Trzema wymienionymi w definicji komponentami postawy są więc: Komponent emocjonalno-oceniający (afektywny) konstytuujący postawę. Komponent ten może mieć charakter zintelektualizowanych ocen, wyrażanych np. przez pracownika w takich określeniach, jak: „Po­dział zadań w naszym zespole jest niewłaściwy”; „Słuszne jest ukaranie X-a za

KOMPONENT POZNAWCZY I BEHAWIORALNY

Komponent poznawczy, w którego skład wchodzą pi-zekonania i wiedza dotycząca obiektu postawy. Komponent poznawczy postaw wo­bec pracy może zawierać informacje i przekonania werbalizowane przez pracowników następująco: „Nasz plan produkcyjny miałby sens, gdyby…”; „Sądzę, że nagrody należy dać tylko tym, którzy