Monthly Archives: Maj 2013

ZŁOŻONOŚĆ POSTAW

O   złożoności postaw można też mówić w innym rozumieniu, a mia­nowicie w odniesieniu do organizacji systemu ludzkich postaw (por Th. Newcomb, R. H. Thurner, Ph. C on v e r s e, 1965). Ludzie mają postawy wobec różnych obiektów.

PODSTAWOWA SFERA

Praca jest bowiem jedną z pod­stawowych sfer ludzkiej działalności, dającą szansę własnego rozwoju i samodoskonalenia.Zakres postawy charakteryzuje ją ze względu na klasę przedmiotów, do której się odnosi. Ze względu na tę cechę możemy wyróżnić postawy jednostkowe oraz postawy ogólne. Można

DLA PRACOWNIKA

Dla pracownika pozytywną — bo wygodną — może być postawa nieangażo- wania się, uchylania od odpowiedzialności, minimalizacji wysiłku. Nie jest to jednak postawa pozytywna z punktu widzenia korzyści zakładu pracy. Przykładów rozdźwięku między rozumieniem przez pracowników a przełożonych, reprezentujących „interes