Monthly Archives: Kwiecień 2013

SIŁA POSTAWY

Sposobność do ujawnienia odmiennego rozumienia pozytywności po­staw wobec pracy dawała również rzeczywistość posierpniowa. Dla wie­lu pracowników pozytywna była postawa uchylania się od pracy i przy­stępowania do strajków, gdyż demonstrowała niezależność i walkę o spe­cyficznie rozumianą odnowę. Z punktu widzenia interesu

ZMIANA POSTAWY

Łatwiej jest zmieniać słabe postawy, jeszcze nieskrystalizowane. Nie znaczy to jednak, że postawy silne nie są w ogóle podatne na zmianę. Zmiana ta jest jednak tym trudniejsza, im większa jest rozbieżność mię­dzy postawą dotychczasową a postawą docelową (por. S. Mika,

LEPSZE REZULTATY

Lepsze rezultaty przynosi w tym przypadku obranie procedury postępowania „małymi krokami”, tj. stopniowe zmienianie siły takiej negatywnej po­stawy. Postępowanie takie powinno więc być rozłożone w czasie i długo­trwałe. Zwartość postawy charakteryzuje ją pod względem stopnia zintegro­wania. Jeżeli pracownik twierdzi, że

SŁABO ZINTEGROWANE POSTAWY

Postawy słabo zintegrowane cha­rakteryzują się więc niespójnością poglądów na temat pracy, sprzecz­nością związanych z nią odczuć i ocen, brakiem konsekwencji i ciągłości między wyrażanymi poglądami a formułowanymi zamiarami działania. Silnie zintegrowane postawy prezentuje pracownik, który np. jest prze­konany o konieczności