Monthly Archives: Styczeń 2013

INFORMACJA O POSTAWIE

Na przykład, informacja o tym, że postawa,na którą zamierzamy oddziaływać, jest zwarta, głęboko zinternalizowa- na, silna (a więc odporna na zmianę), powinna uczulić na szczególne prze­myślenie i ostrożność w doborze metod oddziaływania oraz nastawić na to, że osiągnięcie pożądanego efektu

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA POSTAW

O   wynikach produkcyjnych zakładu pracy decyduje nie tylko ilość i jakość narzędzi, materiałów, urządzeń do pracy, dobra frekwencja pra­cowników, ale również ich stosunek do pracy. „Czynnik ludzki” przypo­mina czasem w drastycznych okolicznościach o swoim znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa; np.

WOBEC PRACY ZAWODOWEJ

Poznanie postaw pracowników jest ważne nie tylko dlatego, że sta­nowi punkt wyjścia wszelkich zabiegów korygujących i zmieniających postawy. Diagnoza postaw ludzi wobec pracy ma także praktyczne zna­czenie z następujących względów: Jest sposobem poznania pracowników, ułatwia kierowanie poszcze­gólnymi osobami i grupami