Monthly Archives: Grudzień 2012

TRAFNOŚĆ DIAGNOZY

Mniej lub bardziej trafnej diagnozy postaw pracowników dokonuje się na co dzień, w procesie naturalnego funkcjonowania zawodowego. Czyni to nie tylko przełożony odnośnie do postaw swoich podwładnych, ale także podwładni wnioskują o postawach swoich przełożonych i współ­pracowników. Taka „potoczna” diagnoza

CELOWOŚĆ PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY

Trafniejsza powinna być diagnoza postaw pracowników przeprowa­dzana celowo, której podstawą jest naukowa wiedza na temat funkcjo­nowania postaw oraz ich badania. Nie znaczy to jednak, że może ją pro­wadzić jedynie naukowiec. Kierownik sam może się podjąć dokonania diagnozy postaw swoich podwładnych.

PRACA JAKO OBIEKT POSTAW

Analizując pracę jako obiekt postaw, trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych momentów. Po pierwsze, pojęcie „praca” ma różne poziomy ogólności. Można mówić o pracy w ogóle, nie odnosząc jej do żadnego konkretnego zawodu. Traktujemy wówczas pracę jako pewną wartość. Z