//////

Miesięczne archiwum: Grudzień 2012

Poznanie postaw pracowników jest ważne nie tylko dlatego, że sta­nowi punkt wyjścia wszelkich zabiegów korygujących i zmieniających postawy. Diagnoza postaw ludzi wobec pracy ma także praktyczne zna­czenie z następujących względów: Jest sposobem poznania pracowników, ułatwia kierowanie poszcze­gólnymi osobami i grupami osób (np. w zakresie motywowania, podziału zadań, awansowania).Umożliwia przewidywanie — z pewnym prawdopodobieństwem — zachowania pracowników i formowanie określonych oczekiwań wobec tych zachowań.Dostarcza wskazówek dla procesu organizowania sytuacji pracy w taki sposób, by pracownicy mogli w niej sprawnie i zgodnie ze swoimi możliwościami działać.

Mniej lub bardziej trafnej diagnozy postaw pracowników dokonuje się na co dzień, w procesie naturalnego funkcjonowania zawodowego. Czyni to nie tylko przełożony odnośnie do postaw swoich podwładnych, ale także podwładni wnioskują o postawach swoich przełożonych i współ­pracowników. Taka „potoczna” diagnoza oparta jest na obserwacji za­chowania pracowników, ich wypowiedzą czy spontanicznych reakcji emo­cjonalnych (np. jeśli w kierunku wychodzącego z pomieszczenia kierow­nika robotnik wyciąga zaciśniętą pięść, to z gestu tego można domyślić się, jaki jest stosunek podwładnego do przełożonego).