Monthly Archives: Wrzesień 2012

DĄŻENIA BADACZY

Dążeniem badaczy bywa też diagnoza „globalnych” postaw wobec pracy. W tym przypadku pojawiają się pewne trudności ze sformuło­waniem wniosków odnośnie do postaw pracowników. Trudności wiążą się z tym, że — jak już wspomniano — pracownik na ogół ustosunkowuje się w

W KAŻDEJ POPULACJI

Jak się okazało, w każdej populacji poszczególne aspekty pracy wy­woływały odmienne ustosunkowania pracowników. Najbardziej pozy­tywny stosunek wykazywały prawie wszystkie grupy zawodowe wobec wykonywanych czynności czy zadań, a więc tego, co faktycznie stanowi istotę pracy. Jedynie wyższy dozór techniczny oraz młodzi

W GRUPACH PRACOWNICZYCH

Natomiast w innych grupach pracowniczych (np. pielęgniarek, urzędników, asysten­tów) postawy wobec współpracowników nie zawsze były pozytywne. Pra­cujący „na rzeczach” byli zadowoleni z wysokości zarobków, co z kolei bardzo rzadko zdarzało się w pozostałych grupach zawodowych. We wszystkich grupach zawodowych wykonujących