Monthly Archives: Sierpień 2012

DLA PRAKTYKÓW

Fakt ten skłania nawet do mówienia o sy­stemie postaw, a nie o jednej globalnej postawie człowieka wobec pracy. Stwierdzenie to nasuwa refleksję o konieczności niezwykle ostrożnego formułowania wniosków, o postawach pracowników wobec pracy. Można bowiem błędnie przypisać pracownikowi określone postawy

O POSTAWACH PRACOWNIKÓW

O  postawach pracowników można wnioskować, pytając o nie wprost (np. w trakcie wywiadu czy poprzez badania ankietowe) parnych pra­cowników lub osoby postronne (np. kolegów, przełożonych, podwład­nych). Wnioski na temat postaw można też formułować opierając się na znajomości innych zmiennych, np.

OCZEKIWANIA ZALEŻNOŚCI

Wychodzą oni przy tym z założenia, że pozytywne postawy wobec pracy i motywacja do pracy są wynikiem zaspokojenia potrzeb ludzi, nadziei i oczekiwań związanych z pracą. Można więc oczekiwać zależ­ności między postawą wobec pracy a zadowoleniem z pracy, polegającej na

W PRZEPROWADZONYCH BADANIACH

I tak np. w przeprowadzonych w latach sześćdziesiątych badaniach nad robotnikami zatrudnionymi w przemyśle skórzanym, bawełnianym, elek­trycznym i maszynowym okazało się, że ocena organizacji pracy najsil­niej wpływała na zadowolenie i niezadowolenie z pracy (W. Weso­łowski, 1962). Ważną przyczyną niezadowolenia z