//////

Miesięczne archiwum: Lipiec 2012

Natomiast w innych grupach pracowniczych (np. pielęgniarek, urzędników, asysten­tów) postawy wobec współpracowników nie zawsze były pozytywne. Pra­cujący „na rzeczach” byli zadowoleni z wysokości zarobków, co z kolei bardzo rzadko zdarzało się w pozostałych grupach zawodowych. We wszystkich grupach zawodowych wykonujących pracę „na ludziach” za­znaczył się negatywny stosunek pracowników do fizyczno-technicznych i do organizacyjnych warunków pracy, co z kolei nie zdarzało się na ogół w zawodach wykonujących pracę „na informacjach”. Złożoność i wieloaspektowość takiego obiektu, jakim jest praca za­wodowa, znajduje zatem wyraz w odmienności ustosunkowali pracow­ników wobec jej elementów.

Fakt ten skłania nawet do mówienia o sy­stemie postaw, a nie o jednej globalnej postawie człowieka wobec pracy. Stwierdzenie to nasuwa refleksję o konieczności niezwykle ostrożnego formułowania wniosków, o postawach pracowników wobec pracy. Można bowiem błędnie przypisać pracownikowi określone postawy wobec pra­cy, pochopnie uogólniając jego wypowiedzi dotyczące tylko niektórych jej aspektów. Dla praktyków przystępujących w zakładzie pracy do zba­dania postaw pracowników ważne jest więc uświadomienie sobie złożo­ności i wielowymiarowości samej pracy. Świadomy wybór tylko pewnych lub wszystkich aspektów pracy powinien stanowić niezbędny etap wszel­kich badań nad postawami wobec pracy.

O  postawach pracowników można wnioskować, pytając o nie wprost (np. w trakcie wywiadu czy poprzez badania ankietowe) parnych pra­cowników lub osoby postronne (np. kolegów, przełożonych, podwład­nych). Wnioski na temat postaw można też formułować opierając się na znajomości innych zmiennych, np. zadowolenia z pracy, pewnych in­dywidualnych właściwości pracowników, subiektywnej wartości pracy dla jednostki, czy wnioskując z obserwacji zachowania pracowników.Wielu autorów sądzi, że najprostszym sposobem wnioskowania o po­stawach wobec pracy jest zbadanie zadowolenia z pracy (por. J. Kulpińska, A. Gniazdowski, W. Jaśkiewicz, P. Tobera.