Monthly Archives: Lipiec 2012

CZYNNIK ZADOWOLENIA

O   wpływie wysokości zarobków na zadowolenie bądź niezadowolenie świadczą też inne niż wspomniane badania nad robotnikami (por. G. Pomian i M. Strzeszewski, w: B. Morawski, 1977). W ba­daniach tych stwierdzono ponadto, że głównym — obok oceny zarobków czynnikiem zadowolenia z

PRACA W PRZEMYŚLE

Z przeprowadzonych w latach sześćdziesiątych badań nad robotnika­mi pracującymi w przemyśle wynikało, że młodzi robotnicy najbar­dziej w swojej pracy cenili: możliwość wykazania swej inicjatywy, atrak­cyjność pracy, dobrze układające się współżycie z kolektywem możli­wość zaprezentowania umiejętności organizacyjnych i kierowniczych, oz iwosc

OBRAZ WARTOŚCI

Zupełnie inaczej przedstawiał się obraz wartości cenionych przez robotników w pracy w latach siedemdziesiątych. Otóż młodzi robotni­cy najbardziej wówczas cenili w pracy zarobki, możliwość awansu i do­bre stosunki z kierownictwem (por. A. Kostecka, w: W. Weso­łowski, 1975). Prawdopodobnie na taki