//////

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2012

W wielu badaniach nastawionych na uchwycenie czynników wyzna­czających postawy wobec pracy okazało się, że najważniejszymi dla robotników składnikami pracy są: wynagrodzenie za pracę oraz rodzaj (treść) pracy (por. B. Morawski, 1977). Są to więc te same czynniki, które wpływały na zadowolenie i niezadowolenie z pracy. Związek mię­dzy ważnością pewnych elementów pracy a zadowoleniem z pracy wy­daje się oczywisty; jeżeli pewne elementy pracy są przez pracownika wysoko cenione, to nic dziwnego, że jeśli nie spełniają one oczekiwań pracownika (np. niskie zarobki, nieciekawe zadania), to wywołują duże niezadowolenie z pracy.

Badanie subiektywnej wartości pracy dla jednostki dostarcza infor­macji nie tyle o samych postawach pracowników, ale głównie o czyn­nikach, które na te postawy wpływają. Wnioski płynące z takich badań mogą więc być bezpośrednio wykorzystane w zabiegach skierowanych na kształtowanie określonych postaw, natomiast wnioskowanie o posta­wach oparte na badaniach znaczenia poszczególnych elementów pracy dostarcza— podobnie jak wnioskowanie o postawach z zadowolenia z pracy — jedynie ogólnych informacji o postawach pracowników. Dla­tego też, chcąc uzyskać precyzyjniejsze informacje o stosunku do pracy, trzeba posłużyć się innymi metodami wnioskowania o postawach.