//////

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2012

Wychodzą oni przy tym z założenia, że pozytywne postawy wobec pracy i motywacja do pracy są wynikiem zaspokojenia potrzeb ludzi, nadziei i oczekiwań związanych z pracą. Można więc oczekiwać zależ­ności między postawą wobec pracy a zadowoleniem z pracy, polegającej na tym, że pracownicy zadowoleni deklarują pozytywne postawy wobec pracy, natomiast postawy osób niezadowolonych z pracy są negatywne. W związku z tym warto poznać czynniki wpływające na zadowolenie i niezadowolenie z pracy; są to bowiem jednocześnie czynniki wpływa­jące na postawy pracowników.W badaniach nastawionych na uchwycenie czynników wpływających na zadowolenie z pracy, o zadowoleniu lub niezadowoleniu wnioskuje się na podstawie oceny różnych aspektów pracy przez pracowników lub też pytając pracowników wprost o to, czy są zadowoleni z pracy.

I tak np. w przeprowadzonych w latach sześćdziesiątych badaniach nad robotnikami zatrudnionymi w przemyśle skórzanym, bawełnianym, elek­trycznym i maszynowym okazało się, że ocena organizacji pracy najsil­niej wpływała na zadowolenie i niezadowolenie z pracy (W. Weso­łowski, 1962). Ważną przyczyną niezadowolenia z pracy okazały się również złe stosunki międzyludzkie i niskie zarobki. Podobne czynniki, tj. zła organizacja pracy, złe stosunki międzyludzkie (głównie z przełożo­nymi) oraz niskie zarobki, były przyczyną niezadowolenia z pracy mło­dych robotników zatrudnionych w hucie „Stalowa Wola“ (K. Kozioł.)

O   wpływie wysokości zarobków na zadowolenie bądź niezadowolenie świadczą też inne niż wspomniane badania nad robotnikami (por. G. Pomian i M. Strzeszewski, w: B. Morawski, 1977). W ba­daniach tych stwierdzono ponadto, że głównym — obok oceny zarobków czynnikiem zadowolenia z pracy jest zainteresowanie czynnościami zawodowymi. Okazało się również, że ogólne zadowolenie z pracy czę­ściej odczuwają brygadziści niż robotnicy oraz pracownicy z wykształce­niem zasadniczym zawodowym, średnim (ukończonym i nie ukończonym) niż z podstawowym pełnym i niepełnym. Prawdopodobnie wiąże się to z atrakcyjnością zadań, jakie te grupy pracowników otrzymywały do realizacji; osoby o lepszym przygotowaniu zawodowym i pełniące wyż­sze funkcje otrzymują na ogół bardziej atrakcyjne zadania, które mogą zaspokajać ich zainteresowania.