Monthly Archives: Maj 2012

JEDNA Z METOD

Jedną z takich metod jest badanie stosunku do pracy na podstawie oceny indywidualnych właściwości pracowników. Postawę danego czło­wieka można opisać, stosując takie określenia, jak: „zaangażowanie”, „inicjatywa”, „poczucie odpowiedzialności”. We wspomnianych już leningradzkich badaniach jedną z grup wskaźników postaw wobec pracy

WIELE INFORMACJI

Wydaje się, ze znajomość takich właściwości indywidualnych pracow­ników jest szczególnie przydatna z praktycznego punktu widzenia. Cechy te przejawiają się bowiem bezpośrednio w zachowaniu pracowników de­cydują o jakości i sprawności ich działania. Zresztą wnioskowanie o ta­kich właściwościach pracowników częściej oparte jest

PRZEKONANIA PRACOWNIKÓW

W badaniach przeprowadzonych w latach 1977 i 1978 w ramach prac Zakładu Psychologii Społecznej Uniwersytetu Śląskiego próbowano do­ciec, jakie są przekonania pracowników dotyczące pracy, poznać ich oceny i emocje związane z różnymi elementami pracy oraz formułowane przez pracownikow programy działania

EMOCJE I OCENY

Na ich ostateczny kształt wpływają zarówno emocjonalno-oceniające ustosunkowania pra­cownika, jak i inne wewnętrzne oraz sytuacyjne czynniki. Na przykład pracownik może formułować niezbyt pozytywne oceny i żywić nieprzy­chylne uczucia wobec swojej pracy, ale surowo egzekwowane w za­kładzie pracy nakazy „dobrej pracy”

NIECHĘĆ PRACOWNIKÓW

Deklaracje pracowników o niechętnym stosunku do pewnych spraw wcale nie oz­naczają, że pracownicy ci nie zamierzają podejmować konstruktywnych działań w danym zakresie. Uzasadniona wydaje się więc dyrektywa, by w diagnozie postaw w zakładzie pracy zmierzać do w miarę wszechstron­nego i

W BADANIACH NAUKOWYCH

W bada­niach naukowych odwołania do konkretnego zachowania ludzi rzadziej stanowią wskaźniki ich postaw, głównie ze względu na trudności tech­niczne z przeprowadzeniem tego rodzaju badań. Badania ankietowe po­staw umożliwiają dotarcie do wielu osób w stosunkowo krótkim czasie i z pomocą niewielu