Monthly Archives: Kwiecień 2012

SPOŻYTKOWANIE INFORMACJI

Toteż w badaniach, w których zamierza się spożytkować informacje o  zachowaniu pracowników, by określić ich postawy, często sięga się do opinii i spostrzeżeń innych ludzi (np. współpracowników, przełożonych, podwładnych) na temat tego zachowania. Taki sposób zbierania informa­cji o zachowaniu pracowników

ZGODNOŚĆ A ROZBIEŻNOŚĆ

Wyjaśniając przyczyny czyjegoś postępowania, często stwierdzamy: . Zrobił tak, ponieważ bał się szefa”; „Postąpił zgodnie ze swoimi prze­konaniami”; „Zrobił to, co od pewnego czasu planował” itp. W okreś­leniach tego rodzaju powołujemy się więc na ludzkie postawy. Pojęcie postawy w zasadzie

POSTAWY A DZIAŁANIE

Przekonanie o ścisłym związku między postawą a zacho­waniem wyraża się w definicjach wielu autorów, na podstawie których G. W. Allport (por. T. Mądrzycki, 1978) stworzył własne okre­ślenie postawy, ujmujące ją jako funkcjonalny stan gotowości do reago­wania. W badaniach empirycznych określanie