//////

Miesięczne archiwum: Luty 2012

Jednocześnie musi on zacząć w tej rzeczywistości funkcjo­nować. Dopiero w trakcie realizacji określonych zadań i kontaktów z in­nymi pracownikami może się ukształtować jego stosunek do tych różnych elementów sytuacji pracy. Bywa również tak, że podejmowanie pewnych działań, niezgodnych z postawą człowieka, może spowodować zmianę pierwotnej postawy w kierunku zgodnym z realizowanym zachowaniem. Jeżeli absolwent roz­poczyna naukę w szkole górniczej z głębokim przekonaniem, że prze­pisów dotyczących bezpieczeństwa pracy należy bezwzględnie przestrze­gać, a tymczasem w pracy widzi przykłady omijania przepisów moty­wowane tym, by „nie zawalić” planu, to początkowo może się oburzać protestować.

 

Gdy jednak zmuszany będzie (reprymendami sztygara, przykładem i drwinami kolegów) do działań niezgodnych z przepisami bhp, to stopniowo m3gą się zmienić jego przekonania i może uznać, że plan produkcyjny należy realizować w każdych warunkach, a przepisy są po to, by je omijać.Dotychczas przedstawione przykłady wskazują, że postawy ludzi są najczęściej zgodne z ich zachowaniami tzn. postawy wyznaczają odpo­wiednie, zgodne z nimi zachowania lub też wskutek zachowywania się ludzi w określony sposób zmieniają się — w kierunku zgodnym z dzia­łaniem — postawy ludzi. Życie dostarcza jednak wielu przykładów na to, że nie zawsze to, co robimy, jest zgodne z tym, co czujemy i myślimy.