//////

Miesięczne archiwum: Styczeń 2012

W bada­niach naukowych odwołania do konkretnego zachowania ludzi rzadziej stanowią wskaźniki ich postaw, głównie ze względu na trudności tech­niczne z przeprowadzeniem tego rodzaju badań. Badania ankietowe po­staw umożliwiają dotarcie do wielu osób w stosunkowo krótkim czasie i z pomocą niewielu badaczy, natomiast obserwacja realnego zachowania jest bardzo czasochłonna i wymaga zaangażowania wielu obserwatorów. Wprowadzenie obcej osoby (badacza) do zakładu pracy może ponadto spowodować, że pracownicy będą się zachowywali w sposób sztuczny, inny niż wówdfas, gdy nie mają świadomości tego, że są obserwowani.

Toteż w badaniach, w których zamierza się spożytkować informacje o  zachowaniu pracowników, by określić ich postawy, często sięga się do opinii i spostrzeżeń innych ludzi (np. współpracowników, przełożonych, podwładnych) na temat tego zachowania. Taki sposób zbierania informa­cji o zachowaniu pracowników w celu wnioskowania o ich postawach przyjęto np. w badaniach nad postawami młodych robotników metalow­ców (J. Tulski, 1969). Kierownicy i mistrzowie wypowiadali w nich swoje opinie na temat dbałości robotników o sprzęt i narzędzia pracy, )racy, wydajność itp.

Wyjaśniając przyczyny czyjegoś postępowania, często stwierdzamy: . Zrobił tak, ponieważ bał się szefa”; „Postąpił zgodnie ze swoimi prze­konaniami”; „Zrobił to, co od pewnego czasu planował” itp. W okreś­leniach tego rodzaju powołujemy się więc na ludzkie postawy. Pojęcie postawy w zasadzie zostało stworzone po to, by wyjaśnić społeczne zachowanie się ludzi. Wiązanie postaw z zachowaniem uwi­dacznia się już w pierwszych definicjach tego pojęcia. Na przykład W. J. Thomas i F. Znaniecki, określając czym jest postawa, stwierdzają: „Przez postawę rozumiemy proces indywidualnej świado­mości, określający rzeczywistą lub możliwą działalność [podkr. W. W., M. S.-P.], jednostki wobec społecznego świata” (S. Nowak, 1973). Obec­nie ujmowanie regulacyjnej względem zachowania funkcji postaw znaj­duje odzwierciedlenie w stosowaniu na ich określenie takich terminów, jak np.: „prekursory zachowania”, „determinanty zachowania”, „dyspo­zycje do zachowania”, „wyznaczniki zachowania”, „czynniki motywujące zachowanie”.

Archiwa