Monthly Archives: Grudzień 2011

PRZYCZYNY ROZBIEŻNOŚCU

Wielu autorów dowodzi, iż z danym zachowaniem związana jest wię­cej niż jedna postawa (por. zestawienie z badań sporządzone przez A. W. Wick er a, 1969, a także S. J. Gross, G. M. Niman, 1975). Relacja między postawą a zachowaniem może

W ZAKŁADZIE PRACY

Podobnie w cytowanych już badaniach dotyczących ekonomistów (R. Borys, 1978) stwierdzono, że ich zachowanie w pracy zależało nie tylko od tego, jakie były ich postawy wobec własnej, konkretnej pracy zawodowej, ale też od ich postaw wobec pracy jako pewnej wartości.

SPADEK AKTYWNOŚCI

Przełożony np. może być zaskoczony tym, że pracownik opieszale i niechętnie wykonuje przydzie­lone mu zadanie pomimo to, że w przeszłości z realizacji podobnych zadań wywiązywał się dobrze. Przełożony mógł się w tym przypadku nie zorientować, że stosunek pracownika do kolegi,

ZACHOWANIE PRACOWNIKA

Tak więc można, zaC.A. Insco iJ. Schoplerem (por. A. W. Wick er, 1969), stwierdzić, że jeśli zachowanie nie jest zgodne z daną postawą, to będzie ono zgodne z inną (innymi) postawą. Powyższe uwagi nasuwają wniosek o konieczności uwzględnienia szerszego kontekstu