//////

Miesięczne archiwum: Grudzień 2011

Wielu autorów dowodzi, iż z danym zachowaniem związana jest wię­cej niż jedna postawa (por. zestawienie z badań sporządzone przez A. W. Wick er a, 1969, a także S. J. Gross, G. M. Niman, 1975). Relacja między postawą a zachowaniem może się więc okazać niezgod­nością, bo nie uwzględniono innych postaw. Na przykład T. M. Ne w- comb, R. H. Turner i P. E. Converse (1970) cytują wyniki ba­dań opinii publicznej przeprowadzonych w 1956 roku w czasie wyborów prezydenckich. W wyborach uczesniczyło wówczas sześciu kandydatów, a więc było sześć różnych obiektów postaw. Kiedy brano pod uwagę związek między zachowaniem (głosowaniem na konkretnego kandydata) a postawami wobec Eisenhowera, to korelacja wynosiła 0,52; gdy jednak uwzględniono wszystkie sześć postaw, to korelacja ta wynosiła 0,71.

Podobnie w cytowanych już badaniach dotyczących ekonomistów (R. Borys, 1978) stwierdzono, że ich zachowanie w pracy zależało nie tylko od tego, jakie były ich postawy wobec własnej, konkretnej pracy zawodowej, ale też od ich postaw wobec pracy jako pewnej wartości. Okazało się, że rozbieżność między postawą wobec własnej pracy zawo­dowej a zachowaniem jest tym większa, w im większym stopniu te po­stawy „odstają” od postaw wobec pracy jako wartości. W zakładzie pracy może zaistnieć wiele tego typu sytuacji, w któ­rych oczekiwane — np. przez przełożonych — na podstawie znajomości postaw zachowanie pracowników nie wystąpiło, ponieważ działaniem pra­cowników pokierowały jakieś inne postawy.

Przełożony np. może być zaskoczony tym, że pracownik opieszale i niechętnie wykonuje przydzie­lone mu zadanie pomimo to, że w przeszłości z realizacji podobnych zadań wywiązywał się dobrze. Przełożony mógł się w tym przypadku nie zorientować, że stosunek pracownika do kolegi, z którym przyszło mu to zadanie realizować, jest bardzo niechętny i to właśnie postawa wobec współpracownika, a nie wobec przydzielonego zadania, pokieruje działaniem podwładnego. Podobnie spadek aktywności pracownika w sferze działalności spo­łecznej w zakładzie pracy może być spowodowany nie tyle zmianą jego stosunku wobec tych spraw, ile silnie motywującą zachowanie pracow­nika postawą wobec innowacji wprowadzanych na jego odcinku pracy.

Tak więc można, zaC.A. Insco iJ. Schoplerem (por. A. W. Wick er, 1969), stwierdzić, że jeśli zachowanie nie jest zgodne z daną postawą, to będzie ono zgodne z inną (innymi) postawą. Powyższe uwagi nasuwają wniosek o konieczności uwzględnienia szerszego kontekstu przy rozpatrywaniu postaw pracowników wobec danej sprawy i związanych z nią zachowań. Zachowanie pracownika może bowiem wypływać z innych postaw niż te, które wiążą się bez­pośrednio z daną sprawą. Często rozpoznanie innych postaw może być trudne i czasochłonne, ale w wielu przypadkach do ich poznania wy­starczy otwarta, a tak często zaniedbywana w zakładzie pracy rozmowa z pracownikiem.