//////

Miesięczne archiwum: Listopad 2011

Niektórzy badacze dowodzą, że zachowanie może być kierowane przez motywy czy popędy silniejsze (aktualnie) niż motywy związane z daną postawą — tzw. motywy współzawodniczące (por. A. W. W i c k e r, 1969; J. Gross, C. M. Niman, 1975). Na przykład S. M. Corey (A. W. W i c k e r, 1969) stwierdził w badaniach dotyczących oszukiwania, iż wiele pytań testowych, które studenci opuszczali, było lepszymi predyk- torami zachowania (oszukiwania) niż postawy wobec oszustwa. Autor tłumaczy, że motywacja studentów do okazania się „lepszymi” była sil­niejsza niż motywacja do bycia uczciwym.

Podobnie może się okazać, że motywacja pracownika do zarobienia dodatkowych pieniędzy może być silniejsza niż jego motywacja wyni­kająca z niechętnej postawy wobec pracy. Taki pracownik może chętnie podejmować nadliczbowe zadania mimo swej negatywnej postawy wobec pracy. Fakty te dodatkowo przemawiają na rzecz prezentowanego wcześniej stanowiska, że poszerzone spojrzenie na pracownika, znajomość jego innych niż bezpośrednio z pracą związanych postaw może pomóc w zro­zumieniu przyczyn jego zachowania się, a w perspektywie może ułatwić kierowanie jego działaniem.Innym czynnikiem, wpływającym na to, że człowiek zachowuje się niezgodnie ze swoją postawą, może być brak odpowiednich werbalnych, intelektualnych czy społecznych zdolności i możliwości do działań zgod­nych z postawą.