//////

Miesięczne archiwum: Listopad 2011

Znajomość przyczyn rozbieżności między postawą a zachowaniem ma- szczególnie duże znaczenie dla praktyki społecznej. Wiedza o czynni­kach, które powodują niezgodność zachowania z postawą, stwarza pod­stawy do takiego nimi manipulowania, by w konsekwencji relacja posta­wa — zachowanie była pożądana z punktu widzenia społecznego (np. z punktu widzenia interesu zakładu pracy). Może to być relacja zgod- noeci zachowania z postawą (np. gdy chodzi o to.-by pracownicy zacho­wywali się w pracy w sposób zgodny z deklarowanymi przez nich po­zytywnymi postawami wobec pracy).

Wielu autorów dowodzi, iż z danym zachowaniem związana jest wię­cej niż jedna postawa (por. zestawienie z badań sporządzone przez A. W. Wick er a, 1969, a także S. J. Gross, G. M. Niman, 1975). Relacja między postawą a zachowaniem może się więc okazać niezgod­nością, bo nie uwzględniono innych postaw. Na przykład T. M. Ne w- comb, R. H. Turner i P. E. Converse (1970) cytują wyniki ba­dań opinii publicznej przeprowadzonych w 1956 roku w czasie wyborów prezydenckich. W wyborach uczesniczyło wówczas sześciu kandydatów, a więc było sześć różnych obiektów postaw. Kiedy brano pod uwagę związek między zachowaniem (głosowaniem na konkretnego kandydata) a postawami wobec Eisenhowera, to korelacja wynosiła 0,52; gdy jednak uwzględniono wszystkie sześć postaw, to korelacja ta wynosiła 0,71.