//////

Miesięczne archiwum: Listopad 2011

Gdy jednak zmuszany będzie (reprymendami sztygara, przykładem i drwinami kolegów) do działań niezgodnych z przepisami bhp, to stopniowo m3gą się zmienić jego przekonania i może uznać, że plan produkcyjny należy realizować w każdych warunkach, a przepisy są po to, by je omijać.Dotychczas przedstawione przykłady wskazują, że postawy ludzi są najczęściej zgodne z ich zachowaniami tzn. postawy wyznaczają odpo­wiednie, zgodne z nimi zachowania lub też wskutek zachowywania się ludzi w określony sposób zmieniają się — w kierunku zgodnym z dzia­łaniem — postawy ludzi. Życie dostarcza jednak wielu przykładów na to, że nie zawsze to, co robimy, jest zgodne z tym, co czujemy i myślimy.

Uśmiechamy się do szefa i przytakujemy mu, choć go nie cierpimy, ale boimy się go i drży­my o własne stanowisko; nie lubimy brać godzin nadliczbowych w pracy, ale robimy to, bo są nam potrzebne pieniądze; na zebraniu nie wygła­szamy własnych poglądów sprzecznych z opinią większości, bo wów­czas czujemy się bezpieczniej i wygodniej itp. Tak więc często postawa ludzi jest niezgodna czy inaczej — rozbieżna z działaniem. Fakt ten znalazł potwierdzenie w wielu badaniach empi­rycznych, nastawionych na porównanie słownie deklarowanych postaw badanych z ich zewnętrznym zachowaniem. Ponad 30 tego rodzaju badań podsumował A. W. Wicker (1969), który stwierdził, że rzadko kore­lacja między postawami a działaniem była wyższa niż 0,30, a często była bliska 0.

Na podstawie takich badań niektórzy autorzy poddają w wątpliwość tezę o ścisłym związku między postwą a zachowaniem. J. Deutscher (T. Mądrzycki, 1978) przyjął nawet krańcowe stanowisko stwier­dzając, że nie ma żadnej teoretycznej podstawy, by oczekiwać zgodności między postawą a zachowaniem. Większość badaczy postaw zajmuje jed­nak umiarkowane stanowisko w sprawie relacji postawa — zachowanie sugeruje, że zgodność zachowania z postawami zależy od zaistnienia pewnych warunków (por. T. Mądrzycki, 1978). Autorzy ci stwier­dzają, iż postawa jest tylko jedną ze zmiennych wyznaczających zacho­wanie człowieka, i poszukują czynników, które mogą modyfikować zwią­zek zachowania z postawami i zakłócać ich regulacyjną funkcję.

Archiwa