//////

Miesięczne archiwum: Październik 2011

Na przykład osoba o negatywnej postawie wobec pewnych treści politycznych może brać udział w działalności po­litycznej, jeśli uważa, że jej zaangażowanie przyniesie w przyszłości pożądane konsekwencje, wyrażające się np. w „przeciągnięciu” na swoją stronę innych ludzi. Pracownik negatywnie ustosunkowujący się do po­dejmowanych przez zwierzchnika decyzji może ulegle je przyjmować wypełniać, gdyż przewiduje, że sprzeciwianie się przełożonemu przesz­kodzi mu w awansowaniu.W. W i c k e r (1969) stwierdza, że większość omawianych tu czyn­ników sytuacyjnych można by sprowadzić do oczekiwanych i/lub aktual­nych konsekwencji działań; w związku z tym oczekiwane i/lub aktual­ne konsekwencje różnych działań mogły by stanowić jeden z podstawo­wych sposrod czynników sytuacyjnych, wpływających na niezgodność zachowania z postawami.

Na powstanie rozbieżności między postawami a zachowaniem może rowmez wpłynąć to, że rzeczywista sytuacja, w której jednostka ma realizować dane działanie, odbiega od obrazu sytuacji oczekiwanej, w której człowiek planował podjąć to działanie (por. S. Nowak, 1973)! Robotnik może np. planować, że podniesie jakość swojej pracy, jeżeli materiał i narzędzia pracy też będą odpowiedniej jakości, jeśli jednak w rzeczywistości jakość materiałów i narzędzi pracy jest bardzo niska, to pracownik nie zrealizuje swoich zamiarów. O    tym, że rozbieżność między rzeczywistym a pożądanym obrazem pracy wpływa na związek postaw z zachowaniem, mogą świadczyć wyniki badań przeprowadzonych w grupie pracowników biura konstrukcyjnego (M. Sosinka-Pietras, 1979).