Monthly Archives: Październik 2011

OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI

Znaczy to, że niezgodność zachowania z postawami może stanowić rezultat niemożności wytworzenia przez działający podmiot od­powiedniego werbalnego lub niewerbalnego zachowania (por. A. W. Wic ker, 1969; S.J. Gross, C. M. Niman, 1975). Owe ograniczenia możliwości ujawnienia pewnych form zachowania mogą

IZOLOWANIE SIĘ

Izolowanie się i obcość nowego pracownika mogą być rezultatem nie jego postawy wobec współpracowników, ale nieumiejętności wejścia w nową grupę społeczną. Jest i taka możliwość, iż pracownik może mieć zdecy­dowanie pozytywną postawę wobec wprowadzanych innowacji w zakre­sie technologii wytwarzania, ale

DŁUGOTRWAŁE UTRZYMYWANIE SIĘ ROZBIEŻNOŚCI

Długotrwałe utrzymywanie się takiej rozbieżności może w końcu zmienić owo „chcę” na „nie chcę”, tzn. osłabić pozytywne postawy i mo­tywację do pracy. Postulować zatem należy szeroko zakrojone i staranne prowadzenie w zakładzie pracy akcji szkoleniowych i instruktażowych, nawet w przypadkach

POBUDZENIE LĘKU

Pobudzanie lęku pracowników jest często stosowanym w praktyce sposobem motywowania ich do pożądanych — z punktu widzenia inte­resu zakładu pracy — działań. Sytuacjami zagrażającymi w pracy, a więc *ywołującymi lęk pracownika, są np. możliwość utraty stanowiska, pre- aaii, życzliwości szefa,