Monthly Archives: Wrzesień 2011

Z PUNKTU WIDZENIA INTERESU

Z punk­tu widzenia interesu zakładu pracy fakt, że pracownik podejmuje dzia­łania pozytywniejsze niż wskazywałyby na to jego postawy, jest korzyst­ny (w porównaniu np. z sytuacją, gdy pracownik zachowuje się zgodnie ze swą negatywną postawą wobec pracy), jednakże dla jednostki to

CZYNNIKI SYTUACYJNE

Nawet w przypadku takiej pozornie korzystnej rozbieżności między postawami a zachowaniem pra­cownika trzeba podejmować oddziaływania zmierzające do zmiany po­staw pracowników. Na zachowanie człowieka wpływają nie tylko jego postawy i inne indywidualne właściwości, ale również zewnętrzna sytuacja, w jakiej to zachowanie

KAŻDY KIEROWNIK

Niektórzy autorzy twierdzą, że predykacja zachowania może być dokładniejsza na podstawie znajomości sytuacyjnych zmiennych niż czynników indywidualnych, osobowościowych (por. A. W. W i c k e r, 1969), co wskazywałoby na większą przydatność do celów predykatyw- nych usiłowań zmierzających do