//////

Miesięczne archiwum: Sierpień 2011

Znaczy to, że niezgodność zachowania z postawami może stanowić rezultat niemożności wytworzenia przez działający podmiot od­powiedniego werbalnego lub niewerbalnego zachowania (por. A. W. Wic ker, 1969; S.J. Gross, C. M. Niman, 1975). Owe ograniczenia możliwości ujawnienia pewnych form zachowania mogą być związane np. z niskim poziomem inteligencji, wadami słuchu, wzroku czy innych receptorów. Osoby badane nie umiejące dobrze czytać mogą nie rozu­mieć instrukcji. Niektórym może brakować pewnych umiejętności spo­łecznych”, np. M. Deutsch (A. W. Wick er, 1969) sugeruje, że brak przyjaznego zachowania niektórych osób może wynikać stąd, że nie wie­dzą one, jak rozpocząć interakcję czy jak zacząć „bycie przyjaznym”.

Izolowanie się i obcość nowego pracownika mogą być rezultatem nie jego postawy wobec współpracowników, ale nieumiejętności wejścia w nową grupę społeczną. Jest i taka możliwość, iż pracownik może mieć zdecy­dowanie pozytywną postawę wobec wprowadzanych innowacji w zakre­sie technologii wytwarzania, ale brak umiejętności, które mógłby wy­kształcić w trakcie odpowiedniego przeszkolenia czy choćby instruktażu, nie pozwala na realizację tych postaw w działaniu. W zakładzie pracy podstawowe znaczenie mają odpowiednie umiejęt­ności i kwalifikacje zawodowe. Ich brak lub niski poziom przy jedno­czesnym pozytywnym stosunku do pracy (tzn. sytuacja „chcę, a nie po­trafię”) wcale nie jest zjawiskiem rzadkim, szczególnie w przypadku pracowników młodych, zmieniających stanowisko pracy lub awansują­cych.