//////

Miesięczne archiwum: Sierpień 2011

Do wywo­łania efektu „lepszej pracy” często nie jest konieczna rzeczywista, aktu­alna obecność przełożonego, ale sama świadomość pracowników, że szef w każdej chwili może się zjawić (bo np. ma zwyczaj kontrolowania stanowisk pracy w nieregularnych odstępach czasu). Z przykładu tego wynika, że na realizację zachowań niezgodnych z postawami może wpłynąć obecność innych osób. Osoby te nie muszą nawet być obecne bezporśednio, aktualnie; w pewnych sytuacjach wy- wystarczy sama świadomość możliwości pojawienia się pewnych osób, by człowiek zachowywał się niezgodnie z własnymi postawami.

Wielu autorów wskazuje, że przyczyną niezgodności między postawą a zachowaniem mogą być społeczne normy i role, zanternalizowane przez jednostkę lub oddziałujące zewnętrznie, a więc pewne normatywne prze­pisy właściwego zachowania (por. A. W. Wick er, 1969; S. J. Gross, C. M. N i m a n, 1975). Normy kulturowe np. mogą wpłynąć na pow­stanie tej rozbieżności poprzez hamowanie ekspresji negatywnych uczuć. Wymagania roli mogą zabraniać przejawiania pewnych form zachowań,akurat zgodnych z postawami jednostki (np. przełożony może świadomie kontrolować i hamować odruchy świadczące o faworyzowaniu jednego z pracowników). Wpajanie pracownikom odpowiednich norm i przepisów ról może więc być sposobem wyzwalania u nich zachowań korzystnych z punktu widze­nia interesu zakładu pracy, choć niekoniecznie zgodnych z ich posta­wami.

Normy i role mogą także hamować niektóre pożądane formy zacho­wania pracowników wynikające z ich postaw wobec pracy. Na przy­kład w niektórych grupach pracowników funkcjonują normatywne prze­konania, że w pracy nie należy „przemęczać się”, „nadwyrężać”, a raczej „odwalać robotę” itp. Pracownik, który wejdzie w taką grupę i znajdzie się pod jej presją, może przejąć i realizować w działaniu obowiązujące w tej grupie normy mimo swej pozytywnej postawy wobec pracy. W przypadku niektórych postaw korespondujące z nimi zachowanie niie przejawi się z tego względu, że nie wystąpiła okazja do przejawienia tego zachowania (por. C. A. Insco i J. S c h o p 1 e r, w: A. W. W i c- ker, 1969)