Monthly Archives: Sierpień 2011

DLA LEPSZEGO EFEKTU

Do wywo­łania efektu „lepszej pracy” często nie jest konieczna rzeczywista, aktu­alna obecność przełożonego, ale sama świadomość pracowników, że szef w każdej chwili może się zjawić (bo np. ma zwyczaj kontrolowania stanowisk pracy w nieregularnych odstępach czasu). Z przykładu tego wynika,

WPAJANIE ODPOWIENICH NORM

Wielu autorów wskazuje, że przyczyną niezgodności między postawą a zachowaniem mogą być społeczne normy i role, zanternalizowane przez jednostkę lub oddziałujące zewnętrznie, a więc pewne normatywne prze­pisy właściwego zachowania (por. A. W. Wick er, 1969; S. J. Gross, C. M.

NORMY I ROLE

Normy i role mogą także hamować niektóre pożądane formy zacho­wania pracowników wynikające z ich postaw wobec pracy. Na przy­kład w niektórych grupach pracowników funkcjonują normatywne prze­konania, że w pracy nie należy „przemęczać się”, „nadwyrężać”, a raczej „odwalać robotę” itp. Pracownik,