//////

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2011

Pobudzanie lęku pracowników jest często stosowanym w praktyce sposobem motywowania ich do pożądanych — z punktu widzenia inte­resu zakładu pracy — działań. Sytuacjami zagrażającymi w pracy, a więc *ywołującymi lęk pracownika, są np. możliwość utraty stanowiska, pre- aaii, życzliwości szefa, awansu, szacunku współpracowników. Wzbudzany pomocą tych czynników lęk pracowników może powodować, że będą oni np. pracować wydajniej, przestrzegać przepisób bhp, wykonywać do­datkowe zadania, nie będą marnotrawić materiałów pracy — mimo iż nie mają do tego przekonania i chęci. Tak więc lęk pracowników przed utra­tą pewnych gratyfikacji lub przed określonymi sankcjami może dopro­wadzić do niezgodności ich zachowania z postawami wobec pracy.

Z punk­tu widzenia interesu zakładu pracy fakt, że pracownik podejmuje dzia­łania pozytywniejsze niż wskazywałyby na to jego postawy, jest korzyst­ny (w porównaniu np. z sytuacją, gdy pracownik zachowuje się zgodnie ze swą negatywną postawą wobec pracy), jednakże dla jednostki to fukcjonowanie w warunkach sprzeczności między uczuciami i przekona­niami a czynami może być wysoce stresogenne, a w dalszej perspekty­wie — dezorganizujące jej działanie w Niższej perspektywie czasowej taka sytuacja staje się niekorzystna dla zakładu pracy. Dlatego też po­budzanie lęku pracowników w celu wywołania zachowań pozytywniej­szych niż ich postawy nie może być stałą, lecz jedynie doraźną metodą motywowania pracowników do lepszej pracy.

Nawet w przypadku takiej pozornie korzystnej rozbieżności między postawami a zachowaniem pra­cownika trzeba podejmować oddziaływania zmierzające do zmiany po­staw pracowników. Na zachowanie człowieka wpływają nie tylko jego postawy i inne indywidualne właściwości, ale również zewnętrzna sytuacja, w jakiej to zachowanie przebiega. Elementami tej sytuacji mogą być inni ludzie, warunki materialne, w jakich przebiega działanie, przepisy obowiązu­jące w danej instyucji itp. Obecność tego rodzaju czynników sytuacyj­nych może spowdować, że zachowanie człowieka będzie niezgodne z jego postawą.

Archiwa