Monthly Archives: Czerwiec 2011

NIEPRZEWIDZIANE ZDARZENIA UBOCZNE

Sytuacja pracy może jednak dostarczyć pracownikowi in­nych, alternatywnych możliwości przejawiania w działaniu twórczego stosunku do pracy; taką alternatywną formą zachowania może być go­towość i łatwość przyswajania innowacji wprowadzanych w zakładzie pracy.Nieprzewidziane zdarzenia uboczne — takie jak np. choroba, wypa­dek, nieoczekiwane

NEGATYWNA POSTAWA PRACOWNIKA

Na przykład osoba o negatywnej postawie wobec pewnych treści politycznych może brać udział w działalności po­litycznej, jeśli uważa, że jej zaangażowanie przyniesie w przyszłości pożądane konsekwencje, wyrażające się np. w „przeciągnięciu” na swoją stronę innych ludzi. Pracownik negatywnie ustosunkowujący się

ZWIĄZEK POSTAW

Na powstanie rozbieżności między postawami a zachowaniem może rowmez wpłynąć to, że rzeczywista sytuacja, w której jednostka ma realizować dane działanie, odbiega od obrazu sytuacji oczekiwanej, w której człowiek planował podjąć to działanie (por. S. Nowak, 1973)! Robotnik może np.

REALIZACJA ZGODNYCH DZIAŁAŃ

Okazało się, że na realizowanie za­chowań mniej pozytywnych od deklarowanych postaw wpływa szcze­gólnie niezgodność między tym, jak jest, a tym, jak — w oczekiwaniach badanych — powinno być w zakresie takich elementów pracy, jak: współpracownicy, przełożony, wynagrodzenie za pracę.Realizację działań