//////

Miesięczne archiwum: Maj 2011

Niektórzy autorzy twierdzą, że predykacja zachowania może być dokładniejsza na podstawie znajomości sytuacyjnych zmiennych niż czynników indywidualnych, osobowościowych (por. A. W. W i c k e r, 1969), co wskazywałoby na większą przydatność do celów predykatyw- nych usiłowań zmierzających do poznania czynników sytuacyjnych niż indywidualnych, które mogą wpływać na .zachowanie człowieka.Czynniki sytuacyjne są bardziej niż zmienne osobowściowe, dostępne wszelkim manipulacjom, toteż ich znajomość jest szczególnie przydatna dla praktyków podejmujących oddziaływania skierowane na postawy zachowanie pracowników. Z pewnością każdy kierownik doświadczył w swej praktyce zawodo­wej sytuacji, że nawet pracownicy, których stosunek do pracy oceniał jako negatywny, w jego obecności pracują gorliwiej i lepiej.

Do wywo­łania efektu „lepszej pracy” często nie jest konieczna rzeczywista, aktu­alna obecność przełożonego, ale sama świadomość pracowników, że szef w każdej chwili może się zjawić (bo np. ma zwyczaj kontrolowania stanowisk pracy w nieregularnych odstępach czasu). Z przykładu tego wynika, że na realizację zachowań niezgodnych z postawami może wpłynąć obecność innych osób. Osoby te nie muszą nawet być obecne bezporśednio, aktualnie; w pewnych sytuacjach wy- wystarczy sama świadomość możliwości pojawienia się pewnych osób, by człowiek zachowywał się niezgodnie z własnymi postawami.

Archiwa