//////

Miesięczne archiwum: Maj 2011

Z owych badań wynika, że na realizację zachowań mniej pozytyw­nych od deklarowanych postaw mogą wpływać następujące właściwości poszczególnych aspektów pracy:Zła organizacja pracy. Na czynnik ten zwracano uwagę we wszyst­kich badanych grupach zawodowych. Wprawdzie robotnicy budowlani deklarowali wysokie zadowolenie z formy organizacji pracy, jednakże inne aspekty warunków technicznó-organizacyjnych, np. za małe i nie­terminowe dostawy materiałów zdecydowanie zakłócały ich prawidłowe funkcjonowanie w pracy. Nieterminowość dostaw — a w związku z tym konieczność „improwizowania” robót, by nie dopuścić do przestojów — w poważnym stopniu uniemożliwiała robotnikom budowlanym pełną re­alizację założeń kompleksowej formy organizacji pracy.

Na nierytmiczność dostaw materiałów oraz małą ich ilość wskazywali także pracow­nicy wyższego dozoru technicznego kopalni. Lekarze i pielęgniarki zwra­cali natomiast uwagę na inne aspekty organizacji pracy, utrudniające im prawidłowe funkcjonowanie: na nieodpowiedni podział pracy i roz­kład dyżurów oraz na obciążenia wynikające z dodatkowych prac admi­nistracyjnych.Niedostateczny zasób i zła jakość sprzętu i urządzeń do pracy. Utrudniało to we wszystkich badanych grupach zawodowych poprawną zgodną z postawami realizację zadań zawodowych. Zbyt niska w stosunku do nakładu pracy płaca. Czynnik ten ujawnił swoje znaczenie w grupie lekarzy, pielęgniarek i nauczycieli