Monthly Archives: Kwiecień 2011

ATMOSFERA I CZAS

Wprawdzie nauczyciele o krótszym stażu pracy również stwierdzali, że ich zarobki są za niskie, jednak prawdopodobnie subiektywne oceny wysokości pensji oraz „życiowe” tego konsekwencje są inne w grupie nauczycieli młodych, a inne — wśród starszych. W związku z tym różna

HAMOWANIE INICJATYW

Hamowanie samodzielności i inicjatywy w pracy przez przełożo­nych. Przyczyniało się to do realizacji mniej pozytywnych od deklaro­wanych postaw zachowań w grupie lekarzy, szczególnie rozpoczynających karierę zawodową.Za częste zmiany na stanowiskach kierowniczych. W grupie robotników budowlanych czynnikiem zakłócającym prawidłowe funkcjo­nowanie w pracy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Zbyt szeroki zakres obowiązków zawodowych. Wynikające stąd przeciążenie pracą utrudniało zgodne z postawami funkcjonowanie pra­cowników wyższego dozoru technicznego.Przedstawione czynniki stanowiły w odczuciu badanych pracowni­ków najbardziej istotne zewnętrzne, sytuacyjne przyczyny ich mniej pozytywnego od deklarowanych postaw zachowania się w pracy. Zda­rzało

FORMUŁOWANIE PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK

Wyniki przedstawionych badań mogą być pomocne w sformułowaniu praktycznych wskazówek przydatnych w procesie kształtowania pożą­danych i zgodnych z postawami zachowań pracowników. Wskazówki te dotyczyłyby np. zabezpieczenia pracownikom odpowiednich warunków działania, w tym przede wszystkim właściwego zorganizowania pracy zapewnienia wystarczającej ilości