//////

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2011

Jeżeli zewnętrzna sytuacja dostarcza pewnych alternatyw­nych form zachowania, podobnych do tych wynikających z postawy, to badacz stwierdzi większą zgodność między postawą a zachowaniem niż w sytuacji, gdy takich alternatywnych form zachowań zabraknie. Pracow­nik może np. deklarować twórczą postawę wobec pracy, ale zadania, jakie otrzymuje, mogą nie dawać sposobności do wykazania, twórczego sto­sunku do pracy. Zachowanie pracownika okaże się więc stereotypowe Zschematyczne (bo takie działania narzucał charakter zadań), zadania bowiem nie dawały możliwości ujawnienia twórczych aspektów postawy pracownika.

Sytuacja pracy może jednak dostarczyć pracownikowi in­nych, alternatywnych możliwości przejawiania w działaniu twórczego stosunku do pracy; taką alternatywną formą zachowania może być go­towość i łatwość przyswajania innowacji wprowadzanych w zakładzie pracy.Nieprzewidziane zdarzenia uboczne — takie jak np. choroba, wypa­dek, nieoczekiwane spotkanie — mogą uniemożliwić realizację zachowa­nia zgodnego z postawą (A. W. Wic ker, 1969; S. J. Gross, C. M. Ni­man, 1975).Człowiek posiada pewne przekonania o konsekwencjach swoich dzia­łań aktulnych i przyszłych. Rozważenie oczekiwanych i/lub aktualnych konsekwencji określonych działań może wpłynąć na to, że zachowa się niezgodnie ze swoją postawą (por. C. A. Insco i J. Schopler, w: A. W. Wic ker, 1969).

Na przykład osoba o negatywnej postawie wobec pewnych treści politycznych może brać udział w działalności po­litycznej, jeśli uważa, że jej zaangażowanie przyniesie w przyszłości pożądane konsekwencje, wyrażające się np. w „przeciągnięciu” na swoją stronę innych ludzi. Pracownik negatywnie ustosunkowujący się do po­dejmowanych przez zwierzchnika decyzji może ulegle je przyjmować wypełniać, gdyż przewiduje, że sprzeciwianie się przełożonemu przesz­kodzi mu w awansowaniu.W. W i c k e r (1969) stwierdza, że większość omawianych tu czyn­ników sytuacyjnych można by sprowadzić do oczekiwanych i/lub aktual­nych konsekwencji działań; w związku z tym oczekiwane i/lub aktual­ne konsekwencje różnych działań mogły by stanowić jeden z podstawo­wych sposrod czynników sytuacyjnych, wpływających na niezgodność zachowania z postawami.