//////

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2011

Wprawdzie nauczyciele o krótszym stażu pracy również stwierdzali, że ich zarobki są za niskie, jednak prawdopodobnie subiektywne oceny wysokości pensji oraz „życiowe” tego konsekwencje są inne w grupie nauczycieli młodych, a inne — wśród starszych. W związku z tym różna jest regulacyjna rola bodźców materialnych względem zachowania w poszczególnych grupach nauczycieli w zależności od stażu pracy.Niezbyt dobra atmosfera współpracy. Stanowiła ona czynnik ha­mujący pozytywne działania niektórych lekarzy i pielęgniarek. Lekarze skarżyli się ponadto na złą wymianę informacji zawodowych między współpracownikami. Brak czasu na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W odczuciu lekarzy obniżał on wartość ich zachowań w pracy. Ów brak czasu wy­nikał czTęsto z nadmiaru obowiązków zawodowych oraz z konieczności podejmowania w celach zarobkowych pracy poza szpitalem.

Hamowanie samodzielności i inicjatywy w pracy przez przełożo­nych. Przyczyniało się to do realizacji mniej pozytywnych od deklaro­wanych postaw zachowań w grupie lekarzy, szczególnie rozpoczynających karierę zawodową.Za częste zmiany na stanowiskach kierowniczych. W grupie robotników budowlanych czynnikiem zakłócającym prawidłowe funkcjo­nowanie w pracy okazały się częste zmiany kierownictwa budowy. Każ­dy kolejny kierownik rozpoczynał pracę od reorganizacji, wprowadzenia nowych metod zarządzania, preferował odmienny styl kierowania ludź­mi. Pracownicy byli więc poddani w krótkim czasie zmieniającym się oddziaływaniom ze strony kierownictwa.

Zbyt szeroki zakres obowiązków zawodowych. Wynikające stąd przeciążenie pracą utrudniało zgodne z postawami funkcjonowanie pra­cowników wyższego dozoru technicznego.Przedstawione czynniki stanowiły w odczuciu badanych pracowni­ków najbardziej istotne zewnętrzne, sytuacyjne przyczyny ich mniej pozytywnego od deklarowanych postaw zachowania się w pracy. Zda­rzało się jednak, że podobne czynniki utrudniały pracę również osobom, których zachowania okazały się bardziej pozytywne od deklarowanych postaw (np. wielu lekarzy, którzy takie właśnie zachowanie przejawiało, skarżyło się na niedostateczną ilość i złą jakość sprzętu medycznego niekorzystne stosunki międzyludzkie). Wynik ten sugeruje dużą rolę zmiennej indywidualnej w reagowaniu na sytuacyjne utrudnienia pracy.

Wyniki przedstawionych badań mogą być pomocne w sformułowaniu praktycznych wskazówek przydatnych w procesie kształtowania pożą­danych i zgodnych z postawami zachowań pracowników. Wskazówki te dotyczyłyby np. zabezpieczenia pracownikom odpowiednich warunków działania, w tym przede wszystkim właściwego zorganizowania pracy zapewnienia wystarczającej ilości materiałów oraz narzędzi pracy, zad­bania o odpowiednią gratyfikację materialną i pozamaterialną ich pracy, przemyślanego doboru kadry kierowniczej, eliminacji z zakresu obowiąz­ków pracownika tych czynności, które nie wiążą się bezpośrednio z jego stanowiskiem. Zapewnienie pracownikom prawidłowych zewnętrznych warunków ich działania jest podstawowym zadaniem każdego zakładu pracy.