//////

Miesięczne archiwum: Marzec 2011

Okazuje sdę też, że wpływ postaw na zachowanie zależy również od tego, w jaki sposób te postawy były formowane. Postawa może się for­mować w konkretnym działaniu jednostki, opierać się na bezpośrednim doświadczeniu człowieka z danym przedmiotem. Postawy kształtują się również za pośrednictwem osób postronnych w wyniku przekazywanych przez nie informacji i opinii. W badaniach nad postawami studentów wobec kryzysu mieszkaniowego stwierdzono, że studenci, którzy bezpo­średnio doznali skutków tego kryzysu, wykazywali większą zgodność między postawami a zachowaniem niż studenci, którzy jedynie o nim słyszeli (D. T. R e g a n i R. F a z i o, 1977; por. T. Mądrzycki, 1978). Osobiste doświadczenie wynikające z bezpośredniego kontaktu z obiek­tem postawy „umacnia związek postawa — zachowanie.