Monthly Archives: Marzec 2011

NIEODPOWIEDNIE WARUNKI

W przypadku, kiedy warunki te są nieodpowiednie — np. rażące są za­niedbania w zakresie warunków bhp, brak podstawowych materiałów narzędzi pracy organizacja pracy utrudniająca, a nie ułatwiająca pra­cownikom realizację zadań, nieudolne i niekompetentne kierownictwo, nieodpowiednie wynagradzanie pracowników — wszelkie odziaływania

DOKONYWANIE PEWNYCH ZMIAN

Tak więc dokonywanie pewnych zmian w warunkach działania pra­cowników może doprowadzić do odpowiednich zmian w ich postawach związanych z nimi zachowań. Wypracowanie owych zmian stanowi właśnie jedno z głównych zamierzeń wprowadzanej obecnie reformy gos­podarczej, która jest nie tylko ogromnym eksperymentem

PRAKTYKA SPOŁECZNA

Praktyka społeczna dostarcza wielu przykładów na to, że nie zawsze możliwe jest natychmiastowe wprowadzenie pożądanych zmian w zew­nętrznych warunkach działania pracowników. Proces wprowadzania tych zmian napotyka często trudności techniczne, organizacyjne, finansowe, a także związane ze stereotypami funkcjonowania pracowników. Ważne jest

WŁAŚCIWOŚCI POSTAWY

Powstaniu rozbieżności między postawami a zachowaniem mogą sprzy­jać pewne właściwości postaw, „ułatwiające” jak gdyby wpływ na za­chowanie innych, sytuacyjnych i osobowościowych czynników. Postawy o  tych właściwościach mają mniejszą moc regulacyjną względem zacho­wania, toteż funkcję regulacyjną przejmują łatwo inne determinanty zachowania.Znajomość

DEKLAROWANIE POSTAW

Reykowski (1973, s. 117) pisze: „[…] cóż nam z tego, iż wiemy, że podmiot jest lojalny wobec przedmiotu X, jeśli nie wiemy, że jest jeszcze bardziej lojalny wobec przedmiotu Y. Wbrew naszym oczekiwaniom podmiot może zachować się nielojalnie wobec X,