Monthly Archives: Luty 2011

TRAFNE PRZEWIDYWANIA

Trafne przewidywanie zachowań pracowników zależy zatem nie tylko od znajomości ich postaw wobec sprawy, jakiej te zachowania dotyczą, ale też od znajomości ich postaw wobec innych związanych z nią obiek­tów. Istotnym źródłem błędów w przewidywaniu zachowania na podsta­wie diagnozy postaw

ZAMIARY DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW

Jeżeli pra­cownik dopiero w czasie badań, wskutek zadawania mu określonych pytań stwierdził, że chce poprawić organizację pracy na swoim stano­wisku, to istnieje małe prawdopodobieństwo zrealizowania tego zamiaru. Im bardziej dany zamiar działania oparty jest na długotrwałych i kon­sekwentnych pragnieniach, tym