//////

Miesięczne archiwum: Luty 2011

Na nierytmiczność dostaw materiałów oraz małą ich ilość wskazywali także pracow­nicy wyższego dozoru technicznego kopalni. Lekarze i pielęgniarki zwra­cali natomiast uwagę na inne aspekty organizacji pracy, utrudniające im prawidłowe funkcjonowanie: na nieodpowiedni podział pracy i roz­kład dyżurów oraz na obciążenia wynikające z dodatkowych prac admi­nistracyjnych.Niedostateczny zasób i zła jakość sprzętu i urządzeń do pracy. Utrudniało to we wszystkich badanych grupach zawodowych poprawną zgodną z postawami realizację zadań zawodowych. Zbyt niska w stosunku do nakładu pracy płaca. Czynnik ten ujawnił swoje znaczenie w grupie lekarzy, pielęgniarek i nauczycieli

Wprawdzie nauczyciele o krótszym stażu pracy również stwierdzali, że ich zarobki są za niskie, jednak prawdopodobnie subiektywne oceny wysokości pensji oraz „życiowe” tego konsekwencje są inne w grupie nauczycieli młodych, a inne — wśród starszych. W związku z tym różna jest regulacyjna rola bodźców materialnych względem zachowania w poszczególnych grupach nauczycieli w zależności od stażu pracy.Niezbyt dobra atmosfera współpracy. Stanowiła ona czynnik ha­mujący pozytywne działania niektórych lekarzy i pielęgniarek. Lekarze skarżyli się ponadto na złą wymianę informacji zawodowych między współpracownikami. Brak czasu na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W odczuciu lekarzy obniżał on wartość ich zachowań w pracy. Ów brak czasu wy­nikał czTęsto z nadmiaru obowiązków zawodowych oraz z konieczności podejmowania w celach zarobkowych pracy poza szpitalem.

Hamowanie samodzielności i inicjatywy w pracy przez przełożo­nych. Przyczyniało się to do realizacji mniej pozytywnych od deklaro­wanych postaw zachowań w grupie lekarzy, szczególnie rozpoczynających karierę zawodową.Za częste zmiany na stanowiskach kierowniczych. W grupie robotników budowlanych czynnikiem zakłócającym prawidłowe funkcjo­nowanie w pracy okazały się częste zmiany kierownictwa budowy. Każ­dy kolejny kierownik rozpoczynał pracę od reorganizacji, wprowadzenia nowych metod zarządzania, preferował odmienny styl kierowania ludź­mi. Pracownicy byli więc poddani w krótkim czasie zmieniającym się oddziaływaniom ze strony kierownictwa.