//////

Miesięczne archiwum: Styczeń 2011

Zbyt szeroki zakres obowiązków zawodowych. Wynikające stąd przeciążenie pracą utrudniało zgodne z postawami funkcjonowanie pra­cowników wyższego dozoru technicznego.Przedstawione czynniki stanowiły w odczuciu badanych pracowni­ków najbardziej istotne zewnętrzne, sytuacyjne przyczyny ich mniej pozytywnego od deklarowanych postaw zachowania się w pracy. Zda­rzało się jednak, że podobne czynniki utrudniały pracę również osobom, których zachowania okazały się bardziej pozytywne od deklarowanych postaw (np. wielu lekarzy, którzy takie właśnie zachowanie przejawiało, skarżyło się na niedostateczną ilość i złą jakość sprzętu medycznego niekorzystne stosunki międzyludzkie). Wynik ten sugeruje dużą rolę zmiennej indywidualnej w reagowaniu na sytuacyjne utrudnienia pracy.

Wyniki przedstawionych badań mogą być pomocne w sformułowaniu praktycznych wskazówek przydatnych w procesie kształtowania pożą­danych i zgodnych z postawami zachowań pracowników. Wskazówki te dotyczyłyby np. zabezpieczenia pracownikom odpowiednich warunków działania, w tym przede wszystkim właściwego zorganizowania pracy zapewnienia wystarczającej ilości materiałów oraz narzędzi pracy, zad­bania o odpowiednią gratyfikację materialną i pozamaterialną ich pracy, przemyślanego doboru kadry kierowniczej, eliminacji z zakresu obowiąz­ków pracownika tych czynności, które nie wiążą się bezpośrednio z jego stanowiskiem. Zapewnienie pracownikom prawidłowych zewnętrznych warunków ich działania jest podstawowym zadaniem każdego zakładu pracy.

W przypadku, kiedy warunki te są nieodpowiednie — np. rażące są za­niedbania w zakresie warunków bhp, brak podstawowych materiałów narzędzi pracy organizacja pracy utrudniająca, a nie ułatwiająca pra­cownikom realizację zadań, nieudolne i niekompetentne kierownictwo, nieodpowiednie wynagradzanie pracowników — wszelkie odziaływania mające na celu ukształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy mogą się okazać bezowocne. Próby kształtowania pozytywnych postaw pra­cowników w sytuacji, gdy nie zapewnia się im prawidłowych warunków ‚ działania, mogą ni6 tylko nie wywołać żadnych pożądanych zmian w po­stawach, lecz przeciwnie — mogą nawet doprowadzić do skutków krań­cowo odmiennych od zamierzonych, tj. umocnić negatywne postawy wobec pracy.