Monthly Archives: Grudzień 2010

PRZEDSTAWIONE WŁAŚCIWOŚCI

Przedstawione właściwości postaw wpływają na to, czy postawy te będą wyznaczały zgodne z nimi zachowania, czy też rolę wyznaczników zac owama przyjmą inne sytuacyjne oraz osobowościowe czynniki W związku z tym podstawową dyrektywą dla praktyków podejmujących oddziaływania zmierzające do kształtowania

CZYNNIKI METODOLOGICZNE

O postawach pracowników można wnioskować na podstawie obser­wacji ich wypowiedzi, reakcji emocjonalnych i konkretnych działań. Ta metoda zbierania informacji o postawach dostępna jest dla każdego potocznego obserwatora, jakim może być np. podwładny lub przełożony. Psycholog czy socjolog dokonuje rzetelniejszego pomiaru

BŁĘDY METODOLOGICZNE

Błędy metodologiczne związane z pomiarem postaw i zachowań mogą yc przyczyną pozornej — bo uzyskanej jedynie przez badacza — roz­bieżności między postawą a zachowaniem.Owe niedostatki metodologiczne mogą polegać na:niewłaściwym pomiarze postaw,błędnym pomiarze zachowania,niewłaściwym porównaniu obu zmiennych,błędach technicznych związanych ze sposobem

PEWNA GRUPA BADACZY

Pewna grupa badaczy stwierdza, że możliwość przewidywania zacho­wania opartego na postawach zależy od tego, jaką postawę się kontro­luje. I tak np. niektórzy z nich sugerują badanie — w celu predykcji zachowania — postawy ogólnej, inni, np. M. Fishbein iJ. Ajzen