//////

Miesięczne archiwum: Listopad 2010

W przypadku, kiedy warunki te są nieodpowiednie — np. rażące są za­niedbania w zakresie warunków bhp, brak podstawowych materiałów narzędzi pracy organizacja pracy utrudniająca, a nie ułatwiająca pra­cownikom realizację zadań, nieudolne i niekompetentne kierownictwo, nieodpowiednie wynagradzanie pracowników — wszelkie odziaływania mające na celu ukształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy mogą się okazać bezowocne. Próby kształtowania pozytywnych postaw pra­cowników w sytuacji, gdy nie zapewnia się im prawidłowych warunków ‚ działania, mogą ni6 tylko nie wywołać żadnych pożądanych zmian w po­stawach, lecz przeciwnie — mogą nawet doprowadzić do skutków krań­cowo odmiennych od zamierzonych, tj. umocnić negatywne postawy wobec pracy.

 

Tak więc dokonywanie pewnych zmian w warunkach działania pra­cowników może doprowadzić do odpowiednich zmian w ich postawach związanych z nimi zachowań. Wypracowanie owych zmian stanowi właśnie jedno z głównych zamierzeń wprowadzanej obecnie reformy gos­podarczej, która jest nie tylko ogromnym eksperymentem ekonomicz­nym, lecz także społeczno-psychologicznym. Modyfikacja zasad funkcjo­nowania przedsiębiorstw, pociągająca zmiany w organizacji pracy, gos­podarce materiałami i narzędziami do pracy, systemie wynagradzania itp. — powinny wyzwolić pozytywną motywację i chęć do pracy, spo­wodować wzrost inicjatywy pracowników, ich odpowiedzialności, troski o wspólny interes załogi. W konsekwencji zmiany te mogą korzystnie wpłynąć na poczucie zadowolenia z pracy i w efekcie wyzwolić poja­wienie się bardziej pożądanego dla zakładu pracy działania ludzi.

Archiwa