Monthly Archives: Wrzesień 2010

W CODZIENNYM ŻYCIU

Uważa on, że w codziennym życiu określa się na ogół postawy innych na podstawie obserwacji ich zachowania, a nie na odwrót, jak badaniach psychologów społecznych. Autor nie bez ironii stwierdza, że fakt, iż najczęściej w badaniach wnioskuje się od postaw

MIĘDZY POSTAWĄ A ZACHOWANIEM

Rozbieżność między postawą a zacho­waniem jest zawsze zjawiskiem dysonansowym z punktu widzenia jed­nostki, która nie postępuje zgodnie ze swymi tendencjami. Natomiast punktu widzenia interesu zakładu pracy rozbieżność ta może być zja­wiskiem tak niepożądanym (gdy pracownik nip realizuje zachowań zgod­nych z

ROZBIEŻNOŚĆ DODATNIA

„Rozbieżność dodatnią” mię­dzy postawą a działaniem wykazała np. grupa 16,6% lekarzy, 36,6% pie­lęgniarek, 3,3% robotników budowlanych, 9,9% pracowników dozoru technicznego kopalń, 40% pracowników biur konstrukcyjnych. Rozbież­ność między postawą a zachowaniem pracownika może więc być w pew­nych przypadkach korzystniejsza dla zakładu

OSTATECZNY CEL

Należy przy tym podkreślić, że ostatecznym celem takich oddziaływań nie powinno być uzyskanie jedynie pożądanych zmian w zachowaniu pracowników. Wpraw­dzie tym, co najbardziej liczy się w realizacji praktycznych celów w za­kładzie pracy, są realne działania pracowników, i na ogół kierownictwo