Monthly Archives: Sierpień 2010

UZYSKANIE ODPOWIEDNICH RELACJI

Oddziaływania zmierzające do uzyskania odpowiednich relacji mię­dzy postawami a zachowaniem pracowników muszą być oparte na zna­jomości czynników rodzących rozbieżności między postawą a działaniem. Wiele spośród indywidualnych oraz sytuacyjnych czynników rozbieżno­ści omówiono w tym rozdziale. Dla praktycznych manipulacji bardziej dostępne są

PERCEPCJA SYTUACJI PRACY

Powstanie rozbieżności między postawą a zachowaniem pracowników mogą ułatwiać (bądź utrudniać) pewne specyficzne właściwości postawy, jak np. poziom jej internalizacji czy spójność. Stąd też znaczenia na­biera problem kształtowania postaw pracowników, które charakteryzują się tymi właściwościami.Dyskutując w rozważaniach problem niezgodności postaw

ZWIĄZEK MIĘDZY POSTAWAMI A PERCEPCJĄ

Stwierdzenie to odzwierciedla najogólniejszą formułę psychologiczną, że każde działanie człowieka jest wypadkową jego właściwości indy­widualnych i warunków zewnętrznych, w których człowiek działa. W na­szych rozważaniach na owe właściwości indywidualne patrzymy przez pryzmat przejawianych w danym momencie przez człowieka postaw, poczynając

ODBIÓR SYTUACJI

Dla dwóch robot­ników, z których jeden miał w okresie posierpniowym pozytywne po­stawy wobec działań podejmowanych przez „Solidarność”, a drugi nega­tywne, ta sama, obiektywnie biorąc, sytuacja — np. namawiania do udziału w strajku znaczyła co innego. Była subiektywnie spostrzega­na i mogła,