//////

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2010

Zasygnalizowane tu możliwości zniekształcania percepcji przez po­stawy obrazują wciąż pierwszy aspekt zależności między postawami a percepcją. Związek ten wyraża się w twierdzeniu o wpływie postaw na sposób spostrzegania przez człowieka różnych obiektów, wobec któ­rych ma on określone postawy.Relację między postawami a percepcją można też rozpatrywać z in­nego punktu widzenia. Związek między tymi zmiennymi uwidacznia się na etapie kształtowania się postaw i ich zmiany. Przecież po to, aby mogły się uformować określone postawy wobec danego obiektu, musi on zostać spostrzeżony. Człowiek musi wpierw uzyskać jakieś informacjeo   tym przedmiocie, o jego właściwościach i funkcjach; o tym, czy wart jest zabiegów, i w związku z tym — co należy na jego rzecz robić: chronić go, namawiać innych do starań o jego posiadanie lub dbałość czy przeciwnie zwalczać go.

Nie jest jednak konieczne, by człowiek bezpośrednio, niejako osobiście zetknął się z tym obiektem, by mieć wobec niego pewną postawę. Większość Polaków młodego pokole­nia nie doświadczyło bezpośrednich kontaktów z Żydami, a wielu z nich ma bardzo konkretne postawy wobec tej narodowości. Podobnie pracow­nicy mogą mieć negatywny stosunek do innowacji planowanej do wdro­żenia w ich zakładzie, mimo że nie poznali nawet przybliżonych proce­sów związanych z taką zmianą. Wszakże po to, by ukształtowała się po­stawa człowieka, musi on posiąść wiedzę pozwalającą na wyobrażenie danego przedmiotu.