//////

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2010

Oddziaływania zmierzające do uzyskania odpowiednich relacji mię­dzy postawami a zachowaniem pracowników muszą być oparte na zna­jomości czynników rodzących rozbieżności między postawą a działaniem. Wiele spośród indywidualnych oraz sytuacyjnych czynników rozbieżno­ści omówiono w tym rozdziale. Dla praktycznych manipulacji bardziej dostępne są czynniki związane z sytuacją, w której funkcjonuje pracow­nik, niż jego osobowość. Łatwiej jest np. zapewnić pracownikowi odpo­wiednie warunki działania, wywrzeć na nim presję czy też uczyć go odpowiednich przepisów ról i obowiązujących w zakładzie norm niż zmie­niać np. poziom lęku czy hierarchię wartości. Nie znaczy to wszakże, iż. w zakładzie pracy nie można wpływać na indywidualne właściwości pra­cowników. Oddziaływania takie powinny jednak być podejmowane przy współpracy z zakładowym psychologiem.

Powstanie rozbieżności między postawą a zachowaniem pracowników mogą ułatwiać (bądź utrudniać) pewne specyficzne właściwości postawy, jak np. poziom jej internalizacji czy spójność. Stąd też znaczenia na­biera problem kształtowania postaw pracowników, które charakteryzują się tymi właściwościami.Dyskutując w rozważaniach problem niezgodności postaw i zachowań, wymieniono różne zestawy czynni­ków powodujących, że postawy nie gwarantują zgodnych z ich kierun­kiem i treścią zachowań. Wydaje się, iż wpływ tych czynników można uogólnić w stwierdzeniu, że to, czy postawy „przejdą” w zgodne z nimi zachowania, czy nie, zależy od sytuacji, w jakiej postawy miałyby uru­chamiać zachowanie się człowieka.

 

 

Archiwa