Monthly Archives: Kwiecień 2010

KAŻDA PERCEPCJA

Percep­cja sytuacji pracy może wpływać na zachowanie pracowników również jakby z „pominięciem” postaw. Np. kierownik może — zgodnie z do­strzeganymi oczekiwaniami swoich przełożonych, a niezgodnie z własny­mi postawami — nakłaniać podwładnych do pracy w wymiarze nadlicz­bowym. Skoro każda percepcja, a

SPOSÓB POSTRZEGANIA PODWŁADNYCH

W przypadku kierowników sposób spo­strzegania podwładnych może np. powodować specyficzny przydział za­dań, niedopuszczanie ich do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji lub całkowite lekceważenie informacji pochodzących od podwładnych czy nawet niechęć ich poznania. Interesujących informacji o sposobie spostrzegania przez pracowni­ków aspiracji swoich

ANALIZA WŁASNYCH ASPIRACJI

Zagadnienie analizy własnych aspiracji robotników było również przez tę autorkę kontrolowane. Okazało się, że ogólny obraz aspiracji pracowni­ków nakreślony przez mistrzów jest wyraźnie ,,gorszy” cd tego, który przedstawiali sami robotnicy. Kierownicy zaniżali aspiracje intelektualne robotników i aspiracje związane z dążeniem