Monthly Archives: Styczeń 2010

INNE CZYNNIKI

W badaniach tych stwierdzono, że inne czynniki powodują powsta­wanie odczuwanego wobec podwładnych dystansu w odniesieniu do zadań, a inne do spraw związanych ze stosunkami międzyludzkimi. Okazało się, iż w sprawach dotyczących zadań zawodowych mały dystans kierownicy odczuwają wobec tych pracowników,

W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH

W zakresie spraw dotyczących stosunków międzyludzkich podstawo­we znaczenie w zbliżeniu z podwładnymi kierownicy przypisywali po­dobnym zainteresowaniom, zbliżonym postawom, podobnemu doświad­czeniu życiowemu. Ważnym czynnikiem sprzyjającym traktowaniu pod­władnych jako osób bliskich okazał się też pozytywny stosunek podwład­nych do pracy i do innych