//////

Miesięczne archiwum: Styczeń 2010

W badaniach tych stwierdzono, że inne czynniki powodują powsta­wanie odczuwanego wobec podwładnych dystansu w odniesieniu do zadań, a inne do spraw związanych ze stosunkami międzyludzkimi. Okazało się, iż w sprawach dotyczących zadań zawodowych mały dystans kierownicy odczuwają wobec tych pracowników, z którymi łączy Ich długoletnia współpraca oraz przestrzenna bliskość stanowisk pracy. Interesujące jest, że podobne osiągnięcia oraz podobieństwo realizowa­nych zadań nie były traktowane jako powody spostrzegania pracownika jako kogoś bliskiego. Możliwość wystąpienia podwładnego w roli rywala kierownika nie sprzyja więc traktowaniu tego podwładnego jako osoby bliskiej.

W zakresie spraw dotyczących stosunków międzyludzkich podstawo­we znaczenie w zbliżeniu z podwładnymi kierownicy przypisywali po­dobnym zainteresowaniom, zbliżonym postawom, podobnemu doświad­czeniu życiowemu. Ważnym czynnikiem sprzyjającym traktowaniu pod­władnych jako osób bliskich okazał się też pozytywny stosunek podwład­nych do pracy i do innych ludzi. Natomiast taka cecha podwładnych jak poziom wykształcenia liczyła się tylko wówczas, gdy pomagała w sku­tecznym porozumiewaniu się. Również fakt, że podwładny był rówieś­nikiem przełożonego nie zmniejszał — w odczuciu kierownika — dystan­su między nimi.