Monthly Archives: Grudzień 2009

RELACJA KIEROWNIK- PODWŁADNY

Relacja kierownik — podwładny przedstawiała się w opinii kierow­ników następująco: 53,2% kierowników spostrzegało swoje relacje z pod­władnymi jako bliskie, 10,9% — jako średnie, a 35,9%’ odczuwało duży dystans wobec podwładnych. Okazało 9ię przy tym,, że ci kierownicy, którzy jednego podwładnego

POTIERDZONA PRAWIDŁOWOŚĆ

Wynik ten potwierdza wspomnianą prawidło­wość wpływu postaw na modyfikację percepcji (tu: na generalizację per­cepcji pracowników).Wobec grupy pracowników pozostających w dużym dystansie kierow­nicy częściej stosowali kary, szczególnie kary nieformalne typu wymó­wek, wyrażania dezaprobaty ,,za plecami” pracownika, natomiast na- gradzająco zachowywali się