Monthly Archives: Listopad 2009

FAŁSZYWY OBRAZ PODWŁADNYCH

Fałszywy obraz podwładnych może prowadzić nie tylko do nieodpo­wiednich i mało skutecznych zachowań kierowniczych, lecz także wpły­nąć na ukształtowanie się niewłaściwych postaw kierowników wobec podległych pracowników. Wprawdzie prezentowane badania nie dostar­czyły bezpośrednich informacji o postawach kierowników względem pcKil- władnych, ale

SPOSTRZEGANIE PRZEZ KIEROWNIKÓW ŚREDNIEGO SZCZEBLA

Jeśli sposób spostrzegania otoczenia społecznego — w tym wymagań stawianych danemu człowiekowi decyduje w pewnej mierze o specyfice jego zachowania, to powstaje dylemat, jak będzie wyglądało jego dzia­łanie, gdy dostrzeże on sprzeczność tych wymagań. W związku z tak sformułowanym problemem

WOBEC DYLEMATU

Innych oczekiwań bądź nie będzie dostrzegał, bądź będzie lekce­ważył ich wartość i potrzebę uwzględniania w działaniu; chyba że nie­uwzględnienie ich groziłoby poważnymi sankcjami. Wtedy zachowanie zostaje niejako wymuszone przez sytuację, nawet wbrew postawom i wbrew dotychczasowej percepcji.Wobec dylematu sprzeczności oczekiwań