Monthly Archives: Wrzesień 2009

ZGODNIE Z PRZYPUSZCZENIEM

Zgodnie z przypuszczeniem, ujawniła się sprzeczność między oczeki­waniami podwładnych wobec kierowników a oczekiwaniami ich przeło­żonych. Różnice w oczekiwaniach podwładnych i przełożonych, formu­łowane pod adresem kierownika, odnotowano w odniesieniu do wszyst­kich badanych sfer działalności kierowniczej, a więc: planowania, kon­trolowania i motywowania.Ogromna

SPOŚRÓD BADANYCH PODWŁADNYCH

Spośród badanych podwładnych ponad połowa ocze­kiwała, że sztygarzy będą informować ich o celu zadania, a szczegó­łową organizację pracy pozostawią im samym. Natomiast prawie tak samo liczna grupa przełożonych wyrażała oczekiwania przeciwstawne, mianowicie takie, by kierownicy dokładnie formułowali tylko zadania szczegółowe

OCZEKIWANIA WIĘKSZOŚCI

Przełożeni w większości oczekiwali, by kierownicy kontrolowali oso­biście bądź sam przebieg pracy, bądź choćby rezultat końcowy, nato­miast zdecydowana większość robotników uważała, że kierownicy nie powinni stale kontrolować, lecz ograniczyć się do wymagania od swoich podwładnych jedynie zameldowania o wykonaniu zadania.

WBREW POTOCZNEJ OPINII

Ostro ujawniły się sprzeczne oczekiwania podwładnych i przełożonych- wobec sposobu postępowania sztygara w przypadku awarii na dole. 80% przełożonych liczyło na to, że sztygar wbrew przepisom bhp zarządzi naprawę urządzeń we własnym zakresie, a taka sama proporcja podwład­nych oczekiwała, że