Monthly Archives: Sierpień 2009

W KWESTII KARANIA

W kwestii karania jeszcze ostrzej ujawniły się rozbieżności między oczekiwaniami podwładnych a przełożonych; 86% przełożonych uwzględ­niało możliwość stosowania sankcji finansowych. Tylko 10% z nich ocze­kiwało przy tym, że sztygarzy poinformują ich o zaistniałym fakcie wy­magającym ukarania. Sądzili więc, że sztygarzy

SAMODZIELNOŚĆ PODWŁADNYCH

Poczynione obserwacje ujawniły przede wszystkim konflikt dotyczący kwestii pozostawienia przez kierowników samodzielności ich podwładnvm. Przełożeni opowiadali się za wizją kierownika „prowadzącego za rękę” podwładnych, podwładni zaś oczekiwali znacznej swobody. Sądzili bo­wiem, że kierownicy godząc się na ich samodzielność, uatrakcyjnią tym

W ŚWIETLE INNYCH WYNIKÓW

Negatywna odpowiedź na to pytanie staje się jasna w świetle innych wyników pochodzących z badań E. Szymitowskiej (1980), wykazujących sprzeczność realnego zachowania kierowników z oczeki­waniami podwładnych, tzn. że sami sztygarzy decydowali o organizacji i podziale pracy. Nic więc dziwnego, iż