//////

Miesięczne archiwum: Lipiec 2009

Spośród badanych podwładnych ponad połowa ocze­kiwała, że sztygarzy będą informować ich o celu zadania, a szczegó­łową organizację pracy pozostawią im samym. Natomiast prawie tak samo liczna grupa przełożonych wyrażała oczekiwania przeciwstawne, mianowicie takie, by kierownicy dokładnie formułowali tylko zadania szczegółowe lub (40%) by podawali cel pracy, ale jednocześnie informo­wali swoich ludzi o szczegółach pracy. Podwładni nie oczekiwali od swoich kierowników przydzielania kon­kretnych ludzi do określonych robót. Podobne stanowisko podzielała tylko 1/4 przełożonych. Aż 93% badanych górników dołowych oczeki­wało, że kierownicy pozwolą im wykonywać zróżnicowane zadania, a 77% przełożonych spodziewało się, że sztygarzy będą stale przydzielać te same- zadania określonym robotnikom.

Przełożeni w większości oczekiwali, by kierownicy kontrolowali oso­biście bądź sam przebieg pracy, bądź choćby rezultat końcowy, nato­miast zdecydowana większość robotników uważała, że kierownicy nie powinni stale kontrolować, lecz ograniczyć się do wymagania od swoich podwładnych jedynie zameldowania o wykonaniu zadania. W kontekście tego stwierdzenia interesujące jest, że podwładni oczekiwali raczej od kierowników przejęcia odpowiedzialności za całość pracy i uważali, iż. kierownik może oczekiwać ich odpowiedzialności tylko za konkretne za­dania. Nikt z podwładnych nie spodziewał się, że kierownik całkowicie- przekaże im odpowiedzialność za pracę. Oczekiwania przełożonych były bardziej umiarkowane w tej kwestii: 1/4 wymagała całkowitej odpo­wiedzialności tylko od sztygara, nieliczni — od robotników, a zdecydo­wana większość oczekiwała scedowania odpowiedzialności na robotni­ków jedynie za konkretne (im przydzielone) zadanie.

Archiwa