Monthly Archives: Czerwiec 2009

W WIĘKSZOŚCI SYTUACJI

Kierownicy zatem w większości sytuacji nie uświadamiali sobie roz­miarów rozbieżności oczekiwań podwładnych i przełożonych dotyczących swojej osoby. Z psychologicznego punktu widzenia fakt ten dobrze — jak się wydaje — wyjaśnia teoria dysonansu poznawczego L. F e s t i n-

PODOBIEŃSTWO PREZENTOWANYCH POSTAW

Może to świadczyć z jednej strony o podobień­stwie reprezentowanych przez kierowników i ich podwładnych postaw wobec zadań i problemów, które mieli rozwiązywać. Z drugiej strony, ich ustosunkowania wobec tych zagadnień mogły być zupełnie odmien­ne, ale wrażliwość kierowników na wysoki status