//////

Miesięczne archiwum: Maj 2009

Podzielany przez przełożonych i podwładnych obraz zachowań kie­rowników odpowiadał w przeważającej większości oczekiwaniom przeło­żonych wyższego szczebla, tj. szefom kierowników. Większość kierow­ników przygotowując zadania, dokładnie je analizowała. Prawie połowa sztygarów określała szczegółowe zadania pracowników, nie podając im celu pracy. Najczęściej kierownicy przydzielali konkretne osoby do wy­konania szczegółowo rozdzielonych zadań. Dokonując podziału pracy, większość sztygarów przydzielała podwładnym wciąż te same zadania (warto nadmienić, że zmienności przydzielonych zadań oczekiwało aż 97% robotników).

Organizując zespoły pracownicze, 3/4 sztygarów kie- roWało się efektami pracy podwładnych, bez uwzględnienia tego, czy im się dobrze współpracuje (tylko 10% podwładnych, a ponad połowa przełożonych oczekiwała stosowania takiego kryterium podziału pracy). Ogromna większość sztygarów mając do czynienia z awarią urządzeń, nakazywała podwładnym ich naprawę we własnym zakresie, chociaż za­braniały tego przepisy bhp (oczekiwało tego 93% przełożonych, a 3Q% podwładnych sprzeciwiało się takiemu zachowaniu).Jak tłumaczyć te wyniki?Postępowanie kierowników w sytuacji pracy, zgodne przede wszyst­kim z oczekiwaniami przełożonych, mogło się wiązać — jak już wspom­niano — z nastawieniem na wysoki status ludzi pozostających u władzy w związku z tym z lękiem przed karą w przypadku niespełnienia ocze­kiwań przełożonych. W

Wydaje się, że mechanizm ten mógł wchodzić w grę wtedy, gdy sztygar gotów był przekroczyć przepisy bhp i narazić górni­ków na niebezpieczeństwo; alternatywą niespełnienia tego oczekiwania była kara np. potrącenia sztygarowi premii (z powodu zmniejszonego wydobycia spowodowanego przestojem).Zgodność zachowania sztygarów z oczekiwaniami przełożonych nie zawsze musiała wynikać z chęci podporządkowania się przełożonym,, lecz z faktu prezentowania postaw podobnych do postaw przełożonych, a opar­tych na doświadczeniu i przewidywaniu kosztów określonych zachowań, np. w przypadku nie przemyślanego działania w niebezpiecznej sytuacji.