//////

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2009

Pracowników o zachowaniach niezgodnych z postawami charakte­ryzowało też znacznie większe niż pozostałych poczucie rozbieżności między ich wyobrażeniami dotyczącymi przełożonego a jego rzeczywi­stym funkcjonowaniem w stosunkach z podwładnymi. Stosunek przeło­żonego do podwładnych, jego życzliwość, dopuszczanie współpracowni­ków do współdecydowania o sprawach zespołu, partnerstwo w stosun­kach z podwładnymi — zdecydowanie nie spełniały oczekiwań tej grupy badanych pracowników. Również w zakresie spostrzegania wynagrodzenia za pracę zachodziły istotne różnice między pracownikami w zależności od zgodności zachowań z postawami.

Różnice te wiązały się przede wszystkim ze spostrzeganiem dwóch elementów wchodzących w zakres wynagrodzenia za pracę, tj. – możliwości uzyskania dodatkowego wynagrodzenia (ponad pensję podsta­wową), oraz częstości nagradzania w formie pieniężnej. Pracownicy reali­zujący zachowania niezgodne z postawami spostrzegali zdecydowanie większą niż pozostali badani rozbieżność między tym, jak jest, a tym — jak w ich odczuciu — powinno być, jeśli chodzi o wspomniane elementy wynagrodzenia za pracę. Okazało się też, że nie tylko niektóre aspekty pracy odbiegały od wyobrażeń i oczekiwań pracowników.