//////

Miesięczne archiwum: Styczeń 2009

Różnice te najostrzej ujaw­niły się w zakresie spostrzegania takich elementów pracy, jak współpra­cownicy, przełożony i wynagrodznie za pracę. Generalnie biorąc, to właśnie ci pracownicy, których zachowanie było niezgodne z posta­wami, mieli poczucie zdecydowanie większej rozbieżności między rze­czywistym a pożądanym obrazem tych elementów pracy niż pozostali pracownicy. Wyobrażenia tych projektantów na temat współpracowników były zupełnie odmienne od rzeczywistego obrazu współpracowni­ków. Rozbieżność między wyobrażeniami a rzeczywistością dotyczyła przede wszystkim atmosfery koleżeńskiej, życzliwości ze strony współ­pracowników, solidarności w zespole, wzajemnego zaufania między pra­cownikami oraz możliwości wymiany poglądów i twórczej atmosfery pracy w zespole.

Pracowników o zachowaniach niezgodnych z postawami charakte­ryzowało też znacznie większe niż pozostałych poczucie rozbieżności między ich wyobrażeniami dotyczącymi przełożonego a jego rzeczywi­stym funkcjonowaniem w stosunkach z podwładnymi. Stosunek przeło­żonego do podwładnych, jego życzliwość, dopuszczanie współpracowni­ków do współdecydowania o sprawach zespołu, partnerstwo w stosun­kach z podwładnymi — zdecydowanie nie spełniały oczekiwań tej grupy badanych pracowników. Również w zakresie spostrzegania wynagrodzenia za pracę zachodziły istotne różnice między pracownikami w zależności od zgodności zachowań z postawami.

Różnice te wiązały się przede wszystkim ze spostrzeganiem dwóch elementów wchodzących w zakres wynagrodzenia za pracę, tj. – możliwości uzyskania dodatkowego wynagrodzenia (ponad pensję podsta­wową), oraz częstości nagradzania w formie pieniężnej. Pracownicy reali­zujący zachowania niezgodne z postawami spostrzegali zdecydowanie większą niż pozostali badani rozbieżność między tym, jak jest, a tym — jak w ich odczuciu — powinno być, jeśli chodzi o wspomniane elementy wynagrodzenia za pracę. Okazało się też, że nie tylko niektóre aspekty pracy odbiegały od wyobrażeń i oczekiwań pracowników.

Pracownicy odczuwali rów­nież pewną rozbieżność między rzeczywistym a pożądanym obrazem własnej osoby jako pracownika. Spostrzegali mianowicie, że pod pew­nymi względami nie spełniają własnych oczekiwań co do swojej osoby. Rozbieżność ta była jednak zdecydowanie mniejsza niż rozbieżność w zakresie percepcji różnych elementów pracy. Znaczy to, że to przede wszystkim praca (jej elementy) jawiła się badanym jako bardziej ,,od­stająca” od tego, jak — według nich — powinno być; natomiast za­strzeżenia pod adresem własnej osoby jako pracownika były o wiele mniejsze. Pracownicy, których zachowania były niezgodne z postawami wo­bec pracy, inaczej oceniali siebie niż badani zachowujący się zgodnie z postawami. Otóż pracownicy ci spostrzegali zdecydowanie mniejszą niż pozostali badani rozbieżność między faktycznymi a wymaganymi; umiejętnościami zawodowymi i wiedzą fachową.