Monthly Archives: Styczeń 2009

UJAWINIENIE RÓŻNIC

Różnice te najostrzej ujaw­niły się w zakresie spostrzegania takich elementów pracy, jak współpra­cownicy, przełożony i wynagrodznie za pracę. Generalnie biorąc, to właśnie ci pracownicy, których zachowanie było niezgodne z posta­wami, mieli poczucie zdecydowanie większej rozbieżności między rze­czywistym a pożądanym obrazem

ZASPOKAJANIE WYNAGRODZENIA

Pracowników o zachowaniach niezgodnych z postawami charakte­ryzowało też znacznie większe niż pozostałych poczucie rozbieżności między ich wyobrażeniami dotyczącymi przełożonego a jego rzeczywi­stym funkcjonowaniem w stosunkach z podwładnymi. Stosunek przeło­żonego do podwładnych, jego życzliwość, dopuszczanie współpracowni­ków do współdecydowania o sprawach zespołu,

NIEKTÓRE ASPEKTY PRACY

Różnice te wiązały się przede wszystkim ze spostrzeganiem dwóch elementów wchodzących w zakres wynagrodzenia za pracę, tj. – możliwości uzyskania dodatkowego wynagrodzenia (ponad pensję podsta­wową), oraz częstości nagradzania w formie pieniężnej. Pracownicy reali­zujący zachowania niezgodne z postawami spostrzegali zdecydowanie większą

ODCZUWANA ROZBIEŻNOŚĆ

Pracownicy odczuwali rów­nież pewną rozbieżność między rzeczywistym a pożądanym obrazem własnej osoby jako pracownika. Spostrzegali mianowicie, że pod pew­nymi względami nie spełniają własnych oczekiwań co do swojej osoby. Rozbieżność ta była jednak zdecydowanie mniejsza niż rozbieżność w zakresie percepcji różnych