//////

Miesięczne archiwum: Grudzień 2008

Różnice te najostrzej ujaw­niły się w zakresie spostrzegania takich elementów pracy, jak współpra­cownicy, przełożony i wynagrodznie za pracę. Generalnie biorąc, to właśnie ci pracownicy, których zachowanie było niezgodne z posta­wami, mieli poczucie zdecydowanie większej rozbieżności między rze­czywistym a pożądanym obrazem tych elementów pracy niż pozostali pracownicy. Wyobrażenia tych projektantów na temat współpracowników były zupełnie odmienne od rzeczywistego obrazu współpracowni­ków. Rozbieżność między wyobrażeniami a rzeczywistością dotyczyła przede wszystkim atmosfery koleżeńskiej, życzliwości ze strony współ­pracowników, solidarności w zespole, wzajemnego zaufania między pra­cownikami oraz możliwości wymiany poglądów i twórczej atmosfery pracy w zespole.

Pracowników o zachowaniach niezgodnych z postawami charakte­ryzowało też znacznie większe niż pozostałych poczucie rozbieżności między ich wyobrażeniami dotyczącymi przełożonego a jego rzeczywi­stym funkcjonowaniem w stosunkach z podwładnymi. Stosunek przeło­żonego do podwładnych, jego życzliwość, dopuszczanie współpracowni­ków do współdecydowania o sprawach zespołu, partnerstwo w stosun­kach z podwładnymi — zdecydowanie nie spełniały oczekiwań tej grupy badanych pracowników. Również w zakresie spostrzegania wynagrodzenia za pracę zachodziły istotne różnice między pracownikami w zależności od zgodności zachowań z postawami.

Archiwa