//////

Miesięczne archiwum: Listopad 2008

Skoro spostrzeganie rozbieżności między wyobrażeniami a rzeczy wistym obrazem różnych elementów pracy oraz własnej osoby jako pracownika wpływa na postawy wobec pracy oraz zachowanie pracow­ników, to informacje o tym, jak pracownicy spostrzegają samych sieb;.e oraz różne elementy pracy, mogą być wykorzystane w oddziaływaniach mających na celu kształtowanie postaw i zachowań pracowników. Ge­neralna dyrektywa byłaby tu następująca. Zabiegi skierowane na for­mowanie określonych postaw i zachowań pracowników powinny za­wierać oddziaływania nastawione na zmianę obrazu różnych aspektów pracy oraz własnej osoby.

W konsekwencji oddziaływania takie mają doprowadzić do zmniejszenia poczucia rozbieżności między wyobraże­niami pracowników o pracy i własnej osobie a spostrzeganym obrazem pracy i samego siebie w roli pracownika. Cel ten można osiągnąć mie­dzy innymi poprzez przybliżenie pracownikowi pewnych, nie zauważa­nych przez niego aspektów określonego zagadnienia czy umniejszanie znaczenia innych (np. udowadniając, że choć przydzielone mu do wy­konania zadanie jest mało ciekawe, to jednak od jego realizacji zależy efekt pracy całego zespołu). Innym zabiegiem może być celowe dostar­czanie pracownikowi — poprzez organizowanie pewnych sytuacji doświadczeń zmieniających jego sądy np. o nieżyczliwości współpra­cowników czy bezsensie wprowadzania innowacji w zakresie orgaizacji pracy.

Oczywiście w wielu przypadkach takie modyfikacje w obrazie pracy własnej osoby będą osiągalne jedynie poprzez realne zmiany dokony­wane w obiektach percepcji. Daremne bowiem może się okazać wma­wianie pracownikowi, że przełożony liczy się z jego opinią, skoro rze­czywiste postępowanie przełożonego pobudza podwładnego do zgoła od­miennych spostrzeżeń.Kształtowanie i zmiana postaw ściśle wiążą się z socjalizacją trwa­jącą przez całe życie jednostki. Procesy te są efektem nie tylko celo­wych oddziaływań organizowanych przez określone instyucje, takie jak szkoła, środki masowego przekazu, kościół, zakład pracy. Kształtowa­nie i zmiana postaw dokonuje się również w sposób niezamierzony, w trakcie wzajemnych oddziaływań ludzi na siebie, czyli w procesie nawiązywania stosunków interpersonalnych.