Monthly Archives: Listopad 2008

FORMOWANIE OKREŚLONYCH POSTAW

Skoro spostrzeganie rozbieżności między wyobrażeniami a rzeczy wistym obrazem różnych elementów pracy oraz własnej osoby jako pracownika wpływa na postawy wobec pracy oraz zachowanie pracow­ników, to informacje o tym, jak pracownicy spostrzegają samych sieb;.e oraz różne elementy pracy, mogą być

OSIĄGNIĘCIE CELU

W konsekwencji oddziaływania takie mają doprowadzić do zmniejszenia poczucia rozbieżności między wyobraże­niami pracowników o pracy i własnej osobie a spostrzeganym obrazem pracy i samego siebie w roli pracownika. Cel ten można osiągnąć mie­dzy innymi poprzez przybliżenie pracownikowi pewnych, nie zauważa­nych

W WIELU PRZYPADKACH

Oczywiście w wielu przypadkach takie modyfikacje w obrazie pracy własnej osoby będą osiągalne jedynie poprzez realne zmiany dokony­wane w obiektach percepcji. Daremne bowiem może się okazać wma­wianie pracownikowi, że przełożony liczy się z jego opinią, skoro rze­czywiste postępowanie przełożonego pobudza